ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Březen 2010

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2015

23. března 2010 v 23:37 | Kleva |  ENGLISH THOUGHTS
ed

It was a pleasure (and very heartwarming) to hear in February 2009 that Ostrava had become a candidate city for the title EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2015. One Czech city and one Belgian city will be awarded this prestigeous status.
After several decades of Ostrava´s being "the iron-and-steal- heart of the Republic", the candidacy for such title is an honour in itself - it´s a recognition of all efforts of those acting in theatres, musical ensembles, houses of culture, fine arts and galleries, museums, clubs, libraries, festivals and folklore, architecture for many, many years. It´s true that Ostrava cannot boast of many architecturally historical buildings but in terms of modern architecture, Ostrava is one of the most interesting cities in the Czech Republic. A walk in the old centre of Ostrava will be one great impression of Art Nouveau, Neo-Baroque, Neo-Renaissance, even red-brick Dutch Renaissance, Neo-Classicism, Cubism, Decorative and Functional styles.
Besides, Ostrava can pride about a unique technical monument - after metallurgical production in Vítkovice in so-called Bottom area had been terminated, its industrial objects and technological assemblies were proclaimed National Cultural Monument together with Hlubina coal mine and included in 2008 in the European Cultural heritage.mmm

Come and enjoy our city - many sport possibilities will make your stay more enjoyable and don´t forget to use the network of cycling trails and path. And don´t forget a visit to the Beskydy Mountains!
If you aren´t able to come, you will surely enjoy seeing presentations of our city at websites of Ostrava...

LERNEN SIE FREMDSPRACHEN ?

23. března 2010 v 19:33 | Klevka |  EINE HANDVOLL DEUTSCH
p2
Zwei Hunde treffen sich.Sagt der eine:"Guten Tag, wau!" Sagt der andere:p1
"Guten Tag, kikiriki!" Daraufhin der erste: "Ist dir etwas?"
"Nein," antwortet der zweite, "ich lerne gerade eine Fremsprache!"

Die Känguruhmutter kratzt sich ärgerlich den Bauch und schimpft:kn
"Ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du keine Kekse mit ins Bett nehmen sollst!"
So und ähnlich lustig geht es zu, wenn wir uns jeden Montag vormittag in unserem Deutschklub treffen. Und dazu allerlei Plauderei, Erzählen, Diskutieren, Lesen, Erinnern, aber auch Singen, Wandern/Autofahren und ... Fotografieren.
Hier sind aktuelle Fotos unserer Mann- und "Frauenschaft"...

Unsere Klubleitung (an der Frontseite des Tisches)Diese Kolleginnen haben zu viel zu besprechen....Teil unserer männlichen "Diskussionsredner".........
... und das nächste mal werden wir wohl ALLE anwesend sein ....


ODERSKÉ POVĚSTI

18. března 2010 v 22:40 | Klevka |  LETEM-SVĚTEM
Oblast Oderska je krajinou utajené krásy a lokalitou jedinečné fauny a flóry. Vypráví se zde také hodně pověstí spojených většinou s třicetiletou válkou. Jednou z nich je jen málo známá pověst o útěku Jana Ámose Komenského z Fulneku, kde od roku 1618 pracoval jako duchovní správce - byl rektorem tamější školy a kazatelem Jednoty bratrské. Po porážce na Bílé hoře začala protirefomace pronásledovat bratrský sbor (nejen) ve Fulneku a Komenský musel utéci. Nejprve se ukrýval v Oderských vrších. Podle pověsti se až do konce roku 1621 ukrýval v blízkosti (zříceniny) hradu Vikštejn (viz převzatý snímek vpravo), a pak v roce 1622 na panství Žerotínů v okolí Velkých Losin (sám se však údajně ve svých pracích nezmiňuje o tom, kam se uchýlil, když opustil Fulnek).
Na Vikštejn se lze dostat příjemnou procházkou po turisticky značené cestě
v
z Podhradí u Vítkova. Z Vítkova pak po modré značce jihovýchodním směrem po 8 km chůze dojdeme k turistické atrakci tohoto regionu - k poutnímu místu Panna Maria ve skále v rekreační oblasti Spálovský mlýn u Klokočůvku, lidově zvanému Mariaskála, který je spojenms
s další ve zdejším kraji mnohem známější pověstí.
V tomto místě byly kdysi mokřady, nad nimiž se "tyčily" břidlicové skály. Za třicetileté války, resp. za švédských válek, o nichž svědčí i několik místních názvů - švédská skála, švédská jeskyně, se zde ukrývali zběhové, mezi nimi na smrt raněný voják, který po dlouhém strádání, hladovění a žíznivý se v úpěnlivých modlitbách začal obracet k Panně Marii a žádal ji o pomoc…, až jednoho dne ze skály jeskyně (převzatý snímek vlevo nahoře), ve které se ukrýval, zázračně vytryskla voda, která jej zachránila. Tato zpráva se brzy roznesla a místní věřili, že se stal zázrak. Proto mlynář ze Spálova umístil ke skále obraz Panny Marie, po vystavění kostela však spálovští přemístili obraz na oltář. Obraz z oltáře prý několikrát záhadně zmizel, a to i ze zamčeného kostela, a vždy byl nalezen na původním místě ve skále...
V 19. století byly na tomto místě zbudovány lázně, protože lidé věřili v léčivý účinek místní vody. Lázně však zničil požár a poté je už nikdo neobnovil.
Zato voda tryská ze skály dodnes a lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí sem jezdí dodnes, aby si ji pro její léčivé účinky načerpali do lahví i kanystrů. Každoročně začátkem září spálovští věřící pořádají pouť, která obvykle vychází od spálovského kostela a vede 2 km dlouhým a strmě klesajícím lesním úsekem až k jeskyni, která se tak stala vyhledávaným poutním místem. V prostoru před jeskyní se pak celebrují mše za přítomnosti davů lidí, nejen věřících. Je obdivuhodné, s jakou péčí a láskou se spálovští starají o sochu i čerstvou květinovou výzdobu a udržují v pořádku nejen jeskyni, ale i celý přilehlý prostor...
Na fotografii horního toku Odry (dole) je vlevo vidět chodník vedoucí podél řeky pod zídkou, která zpevňuje a podepírá prostor před oltářem lemovaný lavičkami na odpočinek a rozjímání.


VOLEBNÍ PROGRAM

18. března 2010 v 19:48 | Klevka |  ÚVAHY O DNEŠKU
v

SUPERVOLEBNÍ PROGRAM SUPERSTRANY
PRO SUPERVOLEBNÍ ROK 2010
Kdybych byla prezidentkou něčeho … nebo premiérkou nějaké vlády…, poslankyní či raději senátorkou…? A co ředitelkou, manažerkou…?
Problémem je, že ničím z toho nechci být ani jsem nikdy nechtěla, dokonce mi bylo proti mysli, když jsem kdysi musela vést metodickou komisi…, ale to bylo naštěstí víc o práci než o mluvení či poroučení ...
Přesto, kdyby to bylo možné, založila bych novou SUPERSTRANU, jejímiž členy by byli samí superlidé, kteří neumí lhát ani krást a jejichž slovník začíná slovy PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ
Naše strana by nesla název STRANA LIDSKÉ SLUŠNOSTI.
Ti nejlepší by se pak stali superpolitiky bez másla na hlavě, bez zahraničních kont a tajných milenek, obsadili by všechny klíčové funkce ve správě státu a této práci pro stát by věnovali všechen svůj um a energii. Nemuseli by mít žádné stranické průkazy ani odznaky - náš volební program by nosili ve svém srdci, protože by byl programem všech slušných lidí.
Text takového "volebního programu" je znám už snad tři a půl tisíce let, byl vyryt do kamenných desek na hoře Choréb a dnes jej najdeme v knize, která je základem naší civilizované kultury, v Bibli. Opomeňme náboženský kontext, ve kterém byl či bývá používán, hleďme na něj jako na základní kodex lidské morálky, jenž dostal název DESATERO (kniha Exodus (20,1-17).
Desatero je v evropské kultuře i mimo okruh náboženství považováno často za "etické minimum", neboť 4. až 10. přikázání desatera vymezuje základní mezilidské vztahy (tzv. 2. deska Zákona). Znalost znění Desatera však obecná není, přestože katechetická formule Desatera se u nás běžně vyučovala na hodinách náboženství do poloviny 50.let min. století.
Připomeňme si tedy alespoň tu katechetickou verzi:
"Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš 7. Nepokradeš 8. Nepromluvíš křivého svědectví. 9. Nepožádáš manželky bližního svého.10. Nepožádáš statku bližního svého."
Dodržování těchto pravidel v našem budoucím superstátě by znemožnilo páchání trestných činů i přečinů, protože naši zástupci, kteří by zasedli v parlamentu, by se navíc drželi všech zásad, které před téměř dvěma tisíci lety zformuloval Pavel z Tarzu ve svém Listě Efezským v části 5 takto:
"…15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé...."
V části 4 nabádá:
"1Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 2dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
22Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
23obnovte se duchovním smýšlením,
24oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.
26'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27a nedopřejte místa ďáblu.
28Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
29Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
31Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;
32buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem..."
V dopise Galatským v části 6 radí:
"1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.
2Berte na sebe břemena jedni druhých…
3Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.
4Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.
5Každý bude odpovídat sám za sebe. ..
7Neklamte se, … Co člověk zaseje, to také sklidí.
8Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. …
19Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací…"
...
Věříme, že takovému programu dá svůj hlas každý slušný a poctivý člověk.
v1

TOULKY LUŽNÍ KRAJINOU

13. března 2010 v 17:40 | Klevka, Věrka, Ali |  LETEM-SVĚTEM

POODŘÍ

je malebná krajina v severovýchodní části Moravy, známá těm milovníkům přírody, kteří se zde dokážou kochat nejen krásou beskydských lesů, kopců a vrcholů, ale i zasněnou romantikou lužní krajiny podél Odry.
Malou ukázku této romantiky můžete zažít hned za Ostravou, když se z Polanky nad Odrou vydáte proti proudu řeky…
Národní přírodní rezervace Polanská niva je unikátní místo tvořené lužními lesy, mokřady, tůněmi, lukami a dravým tokem meandrující řeky Odry i s jejími slepými rameny jihozápadně od centra moravskoslezské metropole Ostravy, mezi Polankou nad Odrou a Jistebníkem.
Tato přírodní rezervace bohatá na vzácnou faunu i floru je součástí většího celku - Chráněné krajinné oblasti Poodří. Dlouholetou součástí krajiny je také rybniční soustava tvořená několika většími i menšími rybníky na levém břehu řeky Odry, z nichž některé zasahují přímo do rezervace. Je třeba jmenovat rybník Velký Vaček, Velký budní, Nová louka, Pastevní či Nádražní.
Národní přírodní rezervací byla tato lokalita vyhlášena v roce 1985 a zaujímá plochu 122,30 ha.
Celou NPR je vedena síť turistických i naučných tras a stezek, které díky několika informačním tabulím seznamují návštěvníky s historií i významem tohoto místa…
Naše trasa vedla nejdříve (autobusem z Ostravy) do centra Polanky, odtamtud po červené značce směrem k rybníkům odděleným jenom úzkou hrází lemovanou stromy od vinoucí se Odry vlevo (viděno proti proudu!) Červená turistická značka vede kolem části západního okraje přírodní rezervace. Po ní dojdeme do těchto míst také od železniční stanice v Polance nad Odrou či opačným směrem z Jistebníku. Kolem okraje rezervace vede rovněž značená cyklistická trasa, ovšem přímo do oblasti rezervace je vstup povolen pouze pěším. Ačkoli byl všední pracovní den, o cyklisty zde nebyla nouze...
Také na romantická zákoutí není Polanská niva skoupá, jak o tom svědčí naše snímky...
Z několika informačních tabulí jsme se dozvěděly o tom, že v oblasti přírodní rezervace se daří růstu řady chráněných druhů rostlin a že tu můžeme objevit chráněné živočichy. Les rostoucí v této lokalitě nese název Blücherův les a tvoří jej stromy jasan ztepilý a lípa malolistá. Tyto stromy doplňuje dub letní, habr obecný, javory a jilmy. V podrostu pod stromy a na březích vodních ploch můžeme vidět porosty rákosin, orobinců či zblochanu. Na vodní ploše tůní se daří řadě ohrožených druhů rostlin jako kotvici plovoucí, nepukalce plovoucí, plavínu štítnatému či růžkatci potopenému. Oblast kolem rybníků slouží jako hnízdiště různých druhů ptáků a pohled na hladinu rybníků dosvědčoval i množství vodního ptactva...
Tato lokalita byla vyhlášena národní přírodní rezervací v roce 1985 a zaujímá rozlohu 122,30 hektarů. Rezervace se nachází v nadmořské výšce 220 m...
Asi po třech kilometrech chůze rezervací jsme došly na asfaltovou cestu, u níž nebyl ani rozcestník, ani žádná informační tabule. Kam teď? Vpravo či vlevo? Na sever či na jih? Podle původního plánu jme měly dojít až do Jistebníku, ale to bylo ještě několik kilometrů chůze...a ještě k tomu o francouzské berli! Naše turistická intuice a pohled na polohu slunce nám
zavelil vydat se vpravo, tedy na sever, a udělaly jsme dobře - po dvou dalších kilometrech jsme došly (k našemu překvapení) opět do Polanky n.Odrou, jen několik desítek metrů od místa, ze kterého jsme po poledni vyrazily na naši odpolední vycházku...
a bylo to přímo u restaurace!
KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ!
NIKDY NENÍ POZDĚ

13. března 2010 v 15:38 | Kleva |  STUDUJEME ZA ŠKOLOU

NIKDY NENÍ POZDĚ SE NĚČEMU NAUČIT

pod tímto titulkem a s nepatrnými redakčními úpravami vyšel začátkem března v regionálním deníku můj článek AKTIVNÍ SENIOŘI, jehož smyslem či účelem bylo seznámit veřejnost s činností u nás ne zcela "běžné" U3V, propagovat její činnost a podnítit vznik obdobných skupin při dalších vzdělávacích institucích, bohužel jejich existence bez podpůrných programů obecních úřadů nebo dokonce MŠMT není možná. Chceme rovněž ukázat těm mladším generacím, že s odchodem do důchodu není spojena žádná pasivita a že jejich rodiče a prarodiče jim mají ještě co říci...

V lednu 2009 se při OU v Ostravě a za finanční podpory EU začal realizovat mezinárodní projekt SETIP (Senior Education and Trainig Internet Platform), tj. univerzita třetího věku na internetu, za účasti partnerů ze Slovinska, Španělska a Portugalska.
Tento systém vzdělávání seniorů zaměřený na jejich počítačovou gramotnost zahrnuje tři základní stupně - získání základních znalostí o ovládání PC a práce s Internetem, druhá, navazující část Moodle, která umožňuje studium ve virtuální třídě, a následně třetí stupeň umožňující vytváření vlastních materiálů pro studijní účely (textů, ppt, AV sekvencí, práce s fotografiemi apod.). Součástí projektu byla volba 10 vynikajících osobností českých dějin z oblasti kultury, vědy, politiky nebo sportu, jež se pak staly náplní a námětem přednášek a jiných materiálů připravených lektory (i seniory - eseje, prezentace) pro virtuální třídu U3V a následně předmětem systematického studia a dalších aktivit účastníků v druhé části projektu nazvané Největší Čech. Doplnil jej kurz Zdraví a kvalita života zaměřený na ochranu zdraví zejména v seniorském věku.
Účastníci projektu se naučili pracovat a komunikovat ve virtuální třídě - vznášet nová témata i dotazy do diskusí o probíraných tématech či neformálně debatovat "o čemkoli", průběžně
vyhledávat a studovat materiály na internetu, navazovat cizojazyčnou komunikaci s partnery v zahraničí a - co bylo nejdůležitější - vypracovávat vlastní příspěvky a vytvářet vlastní prezentace.
Přínosem projektu bylo nejen zvýšení počítačové gramotnosti zúčastněných, ale i jejich osobnostní růst, proto všichni s radostí přijali zprávu ing. Zdenky Telnarové, PhD, odborné asistentky na katedře infromatiky a počítačů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a koordinátorky projektu SETIP, o tom, že Rozvojový projekt MŠMT s názvem Virtuální U3V na Ostravské univerzitě byl MŠMT přijat, a tak aktivity započaté v projektu SETIP mohou pokračovat i po jeho ukončení v červnu 2010.
Systém přednášek a dalšího studia na této "virtuální U3V" na téma Věda kolem nás bude pokračovat v modelu vytvořeném a pilotně ověřeném v projektu SETIPu. Tento projekt počítá rovněž se založením "klubu seniorů", protože většina vzdělávacích aktivit virtuální U3V se postupně přesune do kompetence tohoto klubu.
Klub se stal skutečností dne 8.2.2010, kdy se ve školicím středisku OU Centra Pyramida sešla valná hromada sdružení Univerzitní klub seniorů při Ostravské univerzitě, která schválila stanovy, svou radu i poradní orgán a nástin činnosti Klubu. Klub se neuzavírá před novými zájemci, předpokladem je postupný nárůst "posluchačů" virtuální U3V.
Projekt SETIP našel dosud publicitu na webu Helpnet a v lednu 2010 jej ing. Tomáš Sokolovský prezentoval na Výkonné agentuře EU v Bruselu, která pořádala konferenci s názvem GRUNDTVIG - A decade of European innovation in adult learning (Deset let vzdělávání dospělých v Evropě), kde se setkal s pozitivní odezvou.
Nově založený UKS uvítá nabídky na spolupráci nejen s jinými institucemi nabízejícími vzdělávání seniorů, ale i s kulturními organizacemi, navíc jsme otevřeni jakýmkoli námětům či podnětům, které pomohou činnost Klubu zlepšit a zapojit do ní i seniory ze vzdálenějších oblastí ...SVĚTLO

13. března 2010 v 14:28 | EBA |  OKNO DO DUŠE
Nastal večer
Motory aut ztichly
Město přikryl modrý závoj
Opar sedal na řeku
Ještě opozdilý ptáček
Rychle spěchá do hnízda
Pak jen šepot stromů
Zní do večerního ticha
I dům upadá do spánku
Oči mu už pohasly
A jeho zdi si tiše
podávají ozvěnu
v rytmu dechů - výdechů

Byla noc
Tichá
Dlouhá
Pokojná
…Jen má duše vzlyká
Že mne nikdo nemá rád...
Najednou však
Coby blesk s nebe -
SVĚTLO

S V Ě T L O
Z nebe padalo mi na lůžko
Rozzářilo všechno kolem
Jako závoj zahaluje tělo
S V Ě T L O
Bílé, teplé, laskající
Prozařuje duši …
Oněmělá úžasem
Hledím vzhůru s nadějí
Snad nešálí mne smysly
Snad neoslepí zrak
SVĚTLO
Z nekonečné výšky
Hladí tváře
Dotýká se těla
Objímá mne celou
…Padá na mne závrať…
Tu se shůry
ozve vlídný
HLAS
Nevěřícně vnímám Jeho slova:
JÁ TĚ MÁM RÁD
Ó, Bože, co to slyším?!
Já tě mám rád
Říká ve mně ozvěna…
Stále nevěřím…
Ó, BOŽE!
Vždyť to Světlo
I ten Hlas
to jsi
TY
TY - VĚČNÝ
TY- NEKONEČNÝ
Paprsky Tvé
LÁSKY
Spočívají na mně něžně
Vdechuji je srdcem, mozkem
Každým pórem pokožky
Prší na mne
LASKAVOST
Smývá stíny z duše
…JÁ TĚ MÁM RÁD…
Rozum se zastavil
Srdce zalyká se štěstím
Hruď mu už nestačí
Vystupuje z těla
Září na svět
LÁSKOU
Tou Tvou
Nesmírnou
NEKONEČNOU
V Š E O B J Í M A J Í C Í
D Ě K U J I

Děkuji za ten
DAR

JARO V OSTRAVĚ

3. března 2010 v 12:34 | Klevka |  ÚVAHY O DNEŠKU
Tyto obrázky úmyslně nevkládám do fotogalerie. Vkládám je jako POST SCRIPTUM k tématu týdne - Ekologie a k článku Co dýcháme...

JARO V OSTRAVĚ...

(Nejkrásnější březnový den roku 2007 - za haldou je KOKSOVNA ...)

JAK UMÍRAJÍ STROMY...


CO DÝCHÁME

1. března 2010 v 16:53 | Z poslanecké zprávy |  TÉMA TÝDNE
(Článek byl přiřazen k tématu EKOLOGIE)

Stav ovzduší na Severní Moravě

trápí její obyvatele už asi tak dlouho, jak dlouho jsou zde "udomácněná" průmyslová odvětví, resp. průmyslové aglomeráty, které mají na svědomí nejen jeho zhoršení, ale i stav, který je dnes setrvale zdraví škodlivý.
Na U3V při Ostravské univerzitě se v listopadu 2009 uskutečnila přednáška na téma Kvalita ovzduší v MSK spojená s prezentací, která sice konstatovala, že od 70. let stacionární stanice provádí měření a poskytla i částečné informace o nameřených hodnotách prachu, benzo(a)pyrenu i dioxinů, ale řešení stavu nebylo ani po čilé diskusi účastníků jaksi o nasnadě...
Dnes jsem dostala mailem "stručnou informaci týkající se špatného ovzduší v MSK...", jejíž obsah je pro obyvatele Severní Moravy alarmující... (i pro mne osobně - přestože žiji "chráněná" velkým sadem v centru města, musím např. mýt okna každé dva-tři týdny a na nich názorně vidím, co dýcháme...)

Cituji:

"... Jak jistě víte, tak Moravskoslezský kraj podle monitoringu Českého hydrometeorolo­gického ústavu patří k místům s nejšpinavějším ovzduším v Evropě . Špatně se dýchá téměř v každém větším městě - v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Orlové i Havířově. Radvanice a Bartovice pak mají jedno nejšpinavějších ovzduší v Ostravě.
Ještě nedávno zde např. průměrné denní koncentrace jemného polétavého prachu (PM10, PM2,5) až jedenáctkrát překračovaly povolené limity. Problém je v tom, že na tyto prachové částice v ovzduší se nabalují další různé nebezpečné karcinogenní látky - benzo(a)pyrenem, oxid siřičitý (SO2), oxid uhelnatý (CO), toluen atd.. Dochází zde také k běžnému překračování limitů také u polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), příp. těžkých kovů.
.....
Dále mi dovolte uvést několik stručných informací:
Pevné částice (PM10, PM2,5)
Vdechování prachových částic může v kombinaci s dalšími nebezpečnými látkám způsobit onemocnění rakovinou plic. Znečištění prachovými částice v současností patří k hlavním problémům kvality ovzduší v České republice. Představují významné riziko pro lidské zdraví a pocházejí jak už bylo výše uvedeno hlavně ze spalovacích procesů v energetice velkých podniků, vytápění domácností a v dopravě. Vysoká koncentrace dopravy kromě přímých exhalací způsobuje i víření již usazených částic do ovzduší.
Hodnoty polétavého prachu běžně na Ostravsku a Karvinsku mnohonásobně překračují zákonné limity. Např. v Ostravě-Zábřehu byla zaznamenána rekordní hodnota téměř 900 mikrogramů prachu v krychlovém metru vzduchu (zákonný limit je 50µg/m3).
Informace z 10. a 11. 1. 2010 - průměrné koncentrace polétavého prachu v Moravskoslezském kraji:

Měřicí stanicenaměřené hodnoty v mikrogramech na metr krychlový (limit je 50 mikrogramů na metr krychlový) s platností do 14:00 ve středunaměřené hodnoty v mikrogramech na metr krychlový (limit je 50 mikrogramů na metr krychlový) s platností od 14:00 ve středunaměřené hodnoty v mikrogramech na metr krychlový (limit je 50 mikrogramů na metr krychlový) s platností do 14:00 ve čtvrtek
Ostrava-Fifejdy206238230
Ostrava-Zábřeh251285268
Ostrava-Přívoz208239226
Ostrava-Mariánské hory-179178
Ostrava-Bartovice208234233
Opava185250236
Studénka223269247
Bohumín214245261
Český Těšín263292215
Havířov241267282
Karviná209231204
Orlová211222226
Věřňovice260276299
Frýdek-Místek240287262
Třinec-Kosmos283298213
zdroj: Český hydrometeorologický ústav
Výzkum - "Studie Ostrava"
Už více než rok epidemiolog ... sleduje vliv ovzduší na Ostravsku na zdravotní stav zdejších obyvatel. Výsledky jsou šokující.
Podle jeho vyjádření se snažil najít na světě takové místo, kde je znečištění ovzduší srovnatelné s Ostravou, abych se mohl inspirovat postupy, které používají. Žádné takové jsem však nenašel. Situace Ostravy je srovnatelná snad jen s průmyslovou Čínou.
V r. 2009 se prováděl v tomto regionu měření, kterého se zúčastnili strážníci z Karviné, Havířova, úředníci z KÚ MSK a také městští policisté v Praze.
Předběžné výsledky přinesly velké překvapení. Např. ostravští úředníci nadýchali v kancelářích třikrát více škodlivin než pražští strážníci v ulicích, karvinští strážníci dokonce devětkrát více.
Podle výzkumu prováděného společnou laboratoří Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR a Zdravotního ústavu Středočeského kraje na vzorku 23 městských strážníků v Karviné bylo v jimi vdechovaném vzduchu naměřeno 6,6 ng.m-3benzo[a]pyrenu. U strážníků v Praze bylo naměřeno 0,8 ng.m-3.
Zvlášť byl výzkum věnován i výskytu některých nebezpečných karcinogenních látek jako benzo[a]pyrenu, který má mimo jiné vliv na lidský reprodukční systém (v Porubě je výskyt této látky dvakrát vyšší než v Praze).
Bylo prokázáno, že zdejší znečištěné ovzduší prokazatelně ovlivňuje mechanismus integrity DNA a potlačuje funkci imunity a zátěž karcinogenními látkami obyvatel na Ostravsku ve srovnání s Prahou je několikanásobně vyšší. I toto může být příčinou toho, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt např. nádorových onemocnění jak u dospělých i dětí.
Dle studie zdravotních rizik zpracované Zdravotním ústavem v Kolíně je populace Radvanic a Bartovic v důsledku znečištění arsenem a benzo(a)pyrenem vystavena téměř desetinásobně vyššímu riziku nádorového onemocnění než obyvatelé jiných částí Ostravy a jen prašnost pocházející z provozů ...... Ostrava pravděpodobně zapříčiňuje cca 8 úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění ročně.
Výzkum se kromě dospělých zaměřil také na děti. V rámci výzkumu byla srovnávána skupina 200 dětí z Radvanic a Bartovic s dětmi z Prachatic na Šumavě do věku šesti let, neboť právě ta je nejnáchylnější k zdravotním rizikům vyplývajícím ze znečištěného ovzduší. Ve zvýšeném množství se u zdejších dětí objevuje nejen astma a alergie, ale také akutní respirační onemocnění (ARO). Zatímco v roce 2008 trpělo potížemi ARO v oblasti Ostravy 2 674 dětí, o rok později stouplo číslo na 4 052 dětí.
Výzkum zároveň ukázal, že děti na Ostravsku navštěvují v prvních šesti letech života lékařské ordinace až desetkrát ročně, což je ve srovnání s průměrem v ČR obrovské číslo.
Znečištění v oblasti Ostravy ale způsobuje i další zdravotní komplikace. Podle studie je to nezanedbatelný vliv na imunitu jednotlivců, významná oxidační poškození u dětí a zvýšené nemoci dýchacích cest. U dospělých pak zvláště vznik aterosklerózy, nádorových onemocnění, diabetes a Alzheimerovy choroby.
U mužů je střední očekávaná délka života v Praze 76 let, na jižní Moravě 74 let a v Ostravě 72 let. U žen je to v prvních dvou destinacích podle ... 81 let, v Ostravě 79 let .
....
Vedení kraje vyslalo do PS návrh zákona o ochraně ovzduší, podle kterého by mohli inspektoři přímo v domě zkontrolovat čím lidé topí. Tento návrh byl ovšem vládou ČR zamítnut.
Z tohoto důvodu ... v měsíci březnu .... do PS návrh nového zákona o ochraně ovzduší, řešící komplexně danou problematiku .
Česko má přitom povinnost ve vztahu k EU převést do českého právního řádu směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu nejpozději do června 2010. Navíc oproti termínům uloženým Národním programem snižování emisí k přijetí nového zákona, který schválila vláda, je již téměř roční skluz....
.... tento návrh řešení:
- na vládní úrovni uznat environmentální expozici za významné riziko pro populaci v MSK
- stanovení rizikových oblastí (Severní Morava, Praha, pánevní oblasti SČK)
- připravit návrh environmentální politiky pro rizikové oblasti s cílem snížení expozice k-PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků)
- připravit kvalitní návrh zákona o ochraně ovzduší, který by dal orgánům dohledu ochrany ovzduší účinné nástroje, které by účinněji řešit snížení zdrojů znečištění jak u velkých tak u drobných znečišťovatelů
- ve státním rozpočtu prosadit zvýšení investic do dopravní infrastruktury v postižené oblasti (dopravní obchvaty větších měst)
- u žadatelů z MSK o dotace z OPŽP výrazně zvýšit zvýhodnění posuzovaných projektů při bodovém hodnocení na SFŽP, které bude řešit zlepšení životního prostředí.....
........"

Je dobře, že se návrh znovu dostane na program jednání, ale... uznat za riziko, stanovit oblasti, připravit návrh, připravit kvalitní návrh, prosadit zvýšení investic..., zvýhodnění...projektů.., myslíte, že miminka, ktera se v našem regionu rodí v současnosti, budou díky těm novým návrhům zdravější než jejich o něco starší "rodáci"? A že se generace seniorů ještě dožije zlepšení podmínek, ve kterých dnes žijí?

Držte nám všichni palce.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.