ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

AÏVANHOV - LEDNOVÉ MYŠLENKY

16. ledna 2011 v 19:26 | O. M. AÏVANHOV |  SPIRITUALITA

28. LEDEN
Náš život se vyznačuje tím, že je proměnlivý - nikdy není stejný. Proudí, plyne, proměňuje se a mění také lidi i věci. Dnes jste dokázali vyřešit svůj problém pomocí jisté konkrétní metody, ale už zítra budete postaveni před jinou situaci, kterou nebude možné dát do pořádku stejnými prostředky ani zaujetím stejného postoje jako předešlý den. Jste nuceni přizpůsobit se nové situaci.
A tak život nám pokaždé přináší různé problémy a každý z nich vyžaduje své specifické řešení. Včera jako řešení postačilo nějaké gesto laskavosti, vstřícnosti nebo velkorysosti, ale při řešení dnešní situace je nezbytné přemýšlení nebo neústupný postoj či dokonce tvrdohlavost. V jiném případě bude zapotřebí lhostejnost nebo zapomnění… Proto každý den zjišťujte, jak se mu můžete přizpůsobovat.

27. LEDEN
Představte si situaci, že jste zaneprázdněni tou či onou záležitostí a najednou vás přepadne jakýsi temný pocit prázdnoty, osamělosti, a zcela vás naplní úzkostí. V tuto chvíli by vám mělo být jasné, že se jedná o nezvaného hosta, který se pokouší vetřít do vašeho nitra. Anebo také se vaše vědomí mohlo po cestě zatoulat do nějaké nepřátelské oblasti, a to se může stát každému člověku. Takže pokud máte takový pocit, nesmíte zůstat v nečinnosti a hned reagujte, protože tento pocit je jako otevřené dveře pro mnohem závažnější události, které budou poté automaticky následovat.
Okamžitě obraťte pohled do svého nitra, abyste pochopili, co to způsobilo. A poté se pokuste pomocí modlitby a meditace najít cestu, která vás zavede do společnosti duchů světla a míru a řekněte jim, že svůj příbytek chcete otevřít jenom jim.

26. LEDEN
V té či oné formě trpíme všichni tím, že jsme ve svém nitru okupováni, to znamená, že se v nás zahnízdili "vetřelci". Slovem "vetřelci" míníme všechny návyky, které škodí našemu fyzickému nebo duševnímu zdraví.
Těch "squatterů", s nimiž se člověk musí vypořádat, je bezpočet. Útočí na něj všechny instinktivní impulzy jako žárlivost, vztek, pomstychtivost, žádostivost, chamtivost, smyslnost, nenasytnost, pýcha, ješitnost a jiné. Mezi všemi těmito "okupanty" je nejnebezpečnější lenost, protože ta se připoutává k naší vůli. Víme sice, co bychom měli dělat, cítíme, co musíme udělat, ale schází nám vůle; a jelikož vůle je základní podmínkou každého rozhodnutí, lenost postihuje životní síly. Ale jednou intelekt konečně pochopí, co je krásné a dobré, a pokud si to i srdce bude přát, vůle bude v konečném důsledku přinucena uposlechnout. To pak bude vysvobození!

25. LEDEN
Intelekt není totéž co inteligence, proto se musíme naučit vzájemně je odlišovat. Intelekt byl dán člověku jako nástroj k tomu, aby se dokázal prosadit v materiální rovině, aby dovedl řešit každodenní problémy, studovat přírodu a vyvozovat určité závěry ze svého studia.
Naproti tomu inteligenci chápou zasvěcenci jako schopnost stojící na mnohem vyšší úrovni. A jelikož se nachází až nad astrální i mentální úrovní, je schopná ovládat naše pocity, myšlenky a veškeré projevy psychického života. Právě tato inteligence je podle zasvěcenců opravdovou inteligencí spojenou s oblastí nadvědomí, jež je sférou božství.
Všechny bytosti, které se při navazování kontaktu s vyššími regiony naučily ovládat své myšlenky a pocity, aby s nimi mohly komunikovat, nabyly způsobilost uskutečňovat vznešené cíle. Ony umožnily lidstvu dospět ke skutečnému pokroku.23. LEDEN
Jsou lidé, kteří jsou sto stěžovat si okamžitě, jakmile zjistí, že se jim něčeho nedostává. Proč by ale takové zjištění mělo hned zachmuřit celkový pohled na svět? Vždyť slunce vychází každý den, máme světlo, vzduch, vodu, potravu… Máme schopnost vidět, slyšet, chápat, slouží nám také smysl hmatu, chuti… A také máme možnost navazovat spojení nejen s lidmi, ale také s naším Stvořitelem a se všemi nebeskými bytostmi.
Na co myslíte ráno, když stojíte před zrcadlem, pod sprchou nebo když napouštíte vodu do vany? Na co myslíte při pohledu na svou manželku, na děti? Nemáte rodinu? Dobře, ale když odcházíte z domu, určitě někoho potkáte. Na co myslíte, když ho vidíte? Všichni lidé, kteří kolem vás žijí a které potkáváte, by vás měli přimět k přemýšlení, aby se vytřínila vaše senzibilita. Nezabývejte se tedy tím, co vám chybí, ale naučte se radovat z veškerého nevyčerpatelného bohatství života, který pak í ve vás začne proudit aktivněji.

22. LEDEN
Někdy se stává, že člověk není schopen ovládnout svůj vztek, a přitom si neuvědomuje, že vztek je síla, která pochází z mnohem vzdálenější oblasti a chce jej ovládnout, chce, aby se s ní ztotožnil. Také dotyčný je náchylný, alespoň pro tuto chvíli, uvěřit tomu, že ten mocný proud energie je projevem jeho vlastní síly. To je však iluze, protože síla je pouze v oné energii, a ne v člověku, kterým tento proud energie prochází. Navíc se pak dotyčný ubožák cítí tak slabý, že se mu třesou ruce, nohy, ba i brada.
Žák zasvěcovací školy ví, že jeho opravdová síla se projeví tehdy, když takový vzrůstající vztek ovládne už ve svém nitru a vynasnaží se ho přetransformovat. Totéž platí i pro sexuální energii. Skutečná (a značná) síla se projeví právě ovládnutím této energie. Proto absolventi iniciačních škol, kteří se už naučili ovládat svou pudovou agresi a sexualitu, mají tolik síly, kterou pak mohou využít pro myšlení a objasňování myšlenek mezi ostatními lidmi.

21. LEDEN
Jestliže nějakého umělce (malíře, skladatele, básníka, spisovatele či dramatika) schvátí sklíčenost, může se stát - a už několikrát se stalo, že v té chvíli zničil jeden nebo více svých mistrovských výtvorů. To je škoda, protože tím nejenže způsobil bolest sám sobě, ale také připravil lidstvo o skvělé nebo přinejmenším hezké dílo. Důvodem takového činu je až přílišná koncentrace na sebe sama, na své potíže, obavy, trápení nebo úzkost. Dotyční umělci nedokázali překročit hranice svého vlastního Já a napojit se na to dobré a krásné, které je v přírodě i v lidech. Už pouhá změna jejich postoje by je byla mohla ochránit a zabránit tomu, aby se jejich neovládaná nespokojenost neobrátila vůči jejich vlastním výtvorům.
Obdobné je to u spiritualistů, i oni mohou mít období skleslosti, protože jejich cesta je obtížná, a také se musí umět chránit. Je otázkou, jak.
Tak, že se budou oddávat nadšení Božími výtvory a Jeho služebníky. Pomocí takového strhujícího pocitu odbourají depresi a sklíčenost, kterou může vyvolat někdy dokonce i pocit vlastní nedokonalosti.

20. LEDEN
Zlozvyk nebo špatný návyk je jako obrazec, který se jednou otiskne do našeho jemněhmotného těla a díky tomu se pak opakuje stále a znovu. I když hned poté svůj chybný krok litujeme, moc nám to nepomůže, protože když chybu uděláme znova, znova ji olitujeme, a tak se to opakuje do nekonečna! Je to neustálý sled chyb a lítosti, protože i naše lítost má už svůj vzorec, který se natrvalo otiskl a dostaví se po každém chybování, ale nijak nám nepomůže tu chybu napravit…
Co s tím máme nyní udělat? Nahradit onen obrazec či vzorec, to znamená nahradit své zlozvyky. To se nám povede tehdy, jestliže se zcela vědomě vynasnažíme změnit své myšlení, cítění a především musíme začít používat jiné vnější projevy. Ty pak vytvoří nové záznamy, nové vzory, které zneutralizují ty staré. Nedokážou je sice vymazat, protože v přírodě nelze nic smazat ani zrušit, ale překryjí je nebo přemístí a začnou působit místo nich.

19. LEDEN
Jednou ze schopností člověka je jeho vnímavost, která z něj může udělat vyslance neviditelného světa.
Pokud je ale někdo až příliš vnímavý, je jako houba, která nasaje všechno - dobro úplně stejně jako zlo, a proto by se měl mít na pozoru.
Naše pojetí neviditelného světa je totiž až příliš často nebo výlučně spojené s představou, že je obydlen jasnými, světelnými duchovními bytostmi, které nám působí jenom dobro. Ale, bohužel to tak není. Stejně jako Zemi neobývají jenom hodní lidé, v neviditelném světě také existují  zlovolné bytosti, které mají často velmi nepřátelský postoj vůči lidem, a činí jim velké potěšení, když je mohou svést na scestí nebo je pronásledovat.
Proto bychom neměli být vůči neviditelnému světu tak spontánně otevření a vše z něj přijímat; jestliže někdo ještě nedovršil nezbytnou práci na své vnitřní očistě předcházející vlastnímu povznesení, která mu pomůže odolávat útokům temných sil, měl by být bdělý a nezůstávat v pasivitě.

18. LEDEN
Zdá se vám někdy, že život je těžký a že lidé jsou zlí a nevděční? Obojí je sice pravda, ale to není důvod, abyste byli stále nahněvaní, rozčilení a zatrpklí. Vždyť takový postoj škodí především vám. Možná někdo namítne, že v dnešním světě ani není možné nerozčilovat se a že neobstojí ani výtka, jak tím škodí sobě, vždyť tak činí jenom sobě samým. Tento postoj však svědčí o nepochopení věci.
Všichni lidé jsou vzájemně spojení, a tak smutek, pochmurnost nebo deprese jednoho působí i na všechny ostatní. A i když nechcete nikomu vědomě škodit, přesto se vaše negativní částečky a vibrace šíří a působí negativně i na ostatní. Vaše myšlenky a pocity škodí tedy nejen vám, ale ovlivňují rovněž vaše příbuzné a přátele, a dokonce i zvířata, rostliny a předměty ve vašem okolí. Kdo tedy škodí sobě, škodí tím i všem ostatním, a tudíž má na tom stejný podíl a vinu jako ti, kvůli kterým je rozhořčen.

17. LEDEN
Duchovního Mistra navštíví jednou mladý muž, který by se chtěl stát jeho žákem. Na první hodině výuky mu Mistr řekne: "Jdi na hřbitov, procházej se tam a při tom mrtvým spílej a urážej je; pak dobře poslouchej, jak ti odpoví, poté mi vše poreferuješ." Mladík poslechl a šel na hřbitov; procházel se sem a tam mezi hroby a na adresu nrtvých říkal to nejhorší, co mu přišlo na jazyk - na tomto hřbitově mrtví ještě nikdy neslyšeli něco tak nehorázného jako nyní! Mladému muži však brzo došla slova a tak začal naslouchat, jaká reakce nastane: nic! A tak se vrátí k Mistrovi a musí mu přiznat, že jeho nadávky a urážky na mrtvé nijak nezapůsobily, a také na ně nijak nereagovali. "Aha," řekl Mistr, "asi se domnívali, že tvé spílání nestojí za to, aby na ně odpovídali. Jdi tedy ještě jednou na hřbitov, ale teď budeš mrtvé vychvalovat a lichotit jim, na to určitě zareagují."
Mladík se vrátil na hřbitov, změnil tón hlasu a lichotil mrtvým, jak jen dovedl. Ale opět - žádná odpověď, jenom ticho… Velice zklamaný a s pocitem viníka, který nedokázal být dostatečně výřečný, se vrátil k Mistrovi. "Opět mi neodpověděli," řekl stručně. Mistr se na něj podíval s úsměvem a odvětil: "Tak se nyní nauč být stejný jako oni: nereaguj, ani když tě budou kárat, ani když tě budou chválit, nemělo by se tě to nijak dotýkat."

16. LEDEN
Slovo "harmonie" by mělo vyjadřovat ústřední motiv našeho života. Měli bychom je ve svém nitru uchovávat jako ladičku, která celé naše bytí uvede do souladu s neomezeným kosmickým životem, jakmile nás něco zneklidní nebo v našem nitru způsobí chaos.A pokud se někomu zdá, že se mu už povedlo nastolit harmonii ve vztazích s rodinou, přáteli, sousedy nebo kolegy, je to sice výborné, ale nedostačující, protože i navzdory takové vnější harmonii s rodinou a společností se může stát, že s univerzálním životem nežijeme v harmonii, ale v disonanci - a ta bude do nás pomalu pronikat a začne náš organismus sžírat...
Proto bychom se měli vynasnažit neprodleně naladit na univerzální život, který nám bude poskytovat zdraví, krásu, světlo a radost. A všude, kam půjdeme, si z nás udělá nástroj harmonie.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 HBK HBK | 17. ledna 2011 v 22:43 | Reagovat

Děkuji Ti Evi za tato slova.  H

2 Jaroslav Jaroslav | 20. ledna 2011 v 21:24 | Reagovat

Evi, i já jsem se pousmál nad myšlenkou na 17 leden a připomělo mi to jeden citát, který máme doma okrasně vyvedený na obraze:
"Kdo nedá se zaslepit radostí,
kdo nedá se zdrtiti žalem,
kdo prost je všech sobeckých žádostí,
ten zaslouží by nám byl vzorem!"

Jinak vše je moc hezké a poučné!

3 HBK HBK | 25. ledna 2011 v 15:50 | Reagovat

K 25. lednu:
Vysvětlení INTELEKTU:
Intelekt je inteligence, která chápe a rozumí Lásce ve vztazích. Intelekt je inteligence, která ví, co je příčinou Lásky ve vztazích. Intelekt je inteligence, která zná způsoby (cesty), jak Lásku naplnit a současně jak Lásku ještě zvětšit ve vztazích. Intelekt je schopnost vědět, jak vytvořit nebo uspořádat určitý vztah tak, aby výsledná Láska nebo-li tvořivost tohoto vztahu byla větší, než je Láska nebo-li tvořivost jednotlivých účastníků tohoto vztahu. - Citace z duchovního díla mystika J.Popelky. :-)

4 HBK HBK | 25. ledna 2011 v 15:51 | Reagovat

INTELEKT: Bylo vybráno ze semináře astrotheologie č. 19. Z webu astrotheologie.wz.cz

5 HBK HBK | 25. ledna 2011 v 16:18 | Reagovat

INTELIGENCE:
Inteligence je určitá tvůrčí metoda. Inteligence - moudrost je to, že v životě fungujete určitým způsobem. To, že máte jistý živ. styl, je to samé jako když řeknete, že máte inteligenci. Může být jedna práce, ale každý ji dělá jinak. Proč? Protože každý má jinou inteligenci. Způsob, jakým někdo něco dělá, je jeho inteligence. :-) Z díla mystika J.Popelky.

6 HBK HBK | 25. ledna 2011 v 16:20 | Reagovat

INTELIGENCE - vybráno z 58. semináře astrotheologie, díla mystika J.Popelky.

7 HBK HBK | 25. ledna 2011 v 16:32 | Reagovat

Intelekt je součást naší mysli, naše schopnost se od povrchu myšlenky dostat do samotného středu té myšlenky. V samotném jádru každé myšlenky je jistá Idea, která je vždy duchovní podstaty. Lidé, kteří mají slabý intelekt, jen slabě budou pátrat na povrchu určité myšlenky, ale nikdy nepoznají živé jádro, které je vždy ukryto v každé myšlence. Lidé s dobrým intelektem jsou schopni se na základě intelektu přemísťovat od povrchu myšlenky až do jejího samotného jádra, kde se určitý myšlenkový fakt stává pro ně živou skutečností. za to vděčíme pouze intelektu. :-)

8 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 8. června 2011 v 5:55 | Reagovat

Chceš vyhrát Minibike, R/C model Ferrari, originální hru COD:Black Ops nebo MP4 přehrávač ? Koukni se na http://raketka.cz/soutez-c.-1 a zůčastni se letní soutěže raketka.cz

9 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 29. srpna 2011 v 8:56 | Reagovat

Chceš vyhrát super telefon Nokia E7? Podívej se na http://raketka.cz/soutez-o-telefon-nokia-e7 a hlasuj(zabere to max 1 minutku) :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama