ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Září 2011

Ticho a Otčenáš

22. září 2011 v 17:02 | xxxxx |  TÉMA TÝDNE
TICHO MODLITBY A MEDITACE

Ticho je nejkrásnější zvuk,
řekl Henry Miller.
Robert Fulghum tuto úvahu rozšířil takto:
Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života.
Antoine de Saint-Exupéry povýšil TICHO na úroveň nejnádhernějšího lidského citu - na úroveň LÁSKY:

Láska je především modlitba a modlitba je ticho.

Kdo právě pochopil, že nyní nejde o lásku fyzickou, ten je už určitě na CESTĚ - na cestě odpoutání se od výlučného uspokojování svých materiálních potřeb a začíná hledat skutečný smysl svého života na Zemi a zejména - sebe sama... Jeho mysl zaplavuje spousta otázek, které mu dosud nedokázal zodpovědět ani vysvětlit nikdo, protože jde o výsostně osobní otázky jako Kdo jsem? Odkud přicházím? Kam jdu?
Každý z nás projde často tak úporným hledáním příčin toho, co se kolem nás děje, až nakonec dospějeme k pochopení, že musíme nejprve najít sebe sama, svou duši, své vnitřní já, což nelze najít v žádné knize, u žádného jasnovidce...

Najít sebe sama, svou podstatu znamená osvobodit se od všeho, co nás svazuje, tíží a nedovoluje nám povznést se nad své ego a přemoci je. To se nám povede jenom tehdy, když se (nejprve trpělivým nácvikem) naučíme v tichu a klidu ponořovat do svého nitra a začneme objevovat jeho tajemství... Tím tajemstvím je náš vlastní Vnitřní hlas a jeho moudrost, která je zdrojem všeho našeho myšlení, našich tužeb i konání. Uslyšíme ho však jenom tehdy, když se naučíme dokonale uvolnít a ztišit - v klidu meditace, rozjímání, modlitby nebo i beze slov, poté postupně začneme objevovat, že to On nás vede, je naším rádcem a pomáhá nám odhalovat a poznávat Věčnou Pravdu...
Mnozí si myslí, že při modlení nebo v meditaci musí být naše mysl aktivní; není to zcela tak, protože "tlachání mysli" je častou překážkou, která "zahluší" onen Vnitřní hlas...

Významný duchovní učitel Mistr Eckhart prohlásil:
"Nejlepším a nejkrásnějším úspěchem lidského života je zůstat v klidu a nechat Boha jednat a hovořit za vás."
A pokud přesto potřebujete nějaké slovní "berličky", výbornou pomůckou je to, co v naší křesťanské kultuře snad znají všichni - modlitba OTČE NÁŠ. Tuto modlitbičku v její tradované podobě lze odříkat za necelou minutu. Ale zkuste si z každého jejího verše udělat téma k meditaci, k meditaci o sobě, světě a životě vůbec - možná budete překvapeni... Inspiraci naleznete na: http://babileto.blog.cz/1106/otcenas
Nedávno jsem se zcela náhodou dostala na stránku http://www.jeshua.net/, na které jsem objevila Aramejský Otčenáš. Tato stránka má také českou verzi, z níž vkládám komentář jeho překladatelky:

"Kniha Aramejský Otčenáš Neila Douglase-Klotze zaznamenává modlitby Jeshui v jeho původním jazyce - aramejštině. Jedná se o velmi inspirativní knihu, ve které je i návod, jak výslovnost prociťovat - u které slabiky se nadechnout a u které vydechnout. Takto jsou modlitby léčivé."

Ano, nejen TICHO léčí, lěčí i pozitivní myšlenky, lečí meditace i modlitba, tedy i LÁSKA. Protože bez lásky a upřímného odevzdání není účinná ani meditace, ani modlitba...
Můžete začít hned!

Vysvětlivky k textu níže - barevné rozlišení jednotlivých verzí:
Církevní verze
Správný překlad původního originálu
Původní originál v aramejštině

Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Ty, jenž zrozuješ! Otče - Matko kosmu.
Abvún d-bá-šmája

Posvěť se jméno tvé.
Soustřeď v nás své světlo - ať je k užitku.
Netkádaš šmach

Přijď království tvé.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tejtej malkutach

Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha.

Chléb nám vezdejší dej nám dnes.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled - tolik, kolik potřebujeme každý den.
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.

Prosíme, proveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
We-la tachlán le-nesjúna. Ela pacan min biša.

Neboť tvé je království, moc a sláva na věky.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
Metol d´lache malkuta wa.chajlá wa-tešbuchta l´alám almín.

Amen.
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen