ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Duben 2012

VZKAZ Z MINULOSTI...

27. dubna 2012 v 20:31 POSELSTVÍ MOUDRÝCH
IZAJÁŠ....
...Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak promluvil Hospodin: "Syny jsem vychoval, pečoval o ně , ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý."
Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, Svat
ého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu...
----
"K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů.
Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?
Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.
Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Pojďte, projednejme to spolu , praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás požírat meč."
Tak promluvila Hospodinova ústa.
Běda! Nevěstkou se stalo město věrné! Bývalo plné práva, přebývala v něm spravedlnost, teď jsou v něm vrahové.
Tvé stříbro se stalo struskou, tvé víno je smíšené s vodou, tvoji velmoži jsou umíněnci, spolčenci zlodějů.
Kdekdo miluje úplatek a rád bere dary; sirotkovi právo nezjednají a pře vdovy se k nim nedostane.

Takový je výrok Pána, Hospodina zástupů, Přesilného, Boha Izraele: "Ach, jak se potěším na svých protivnících, vykonám pomstu na svých nepřátelích!
Obrátím na tebe svou ruku, vytavím tvou strusku, jako louhem odloučím všechny tvé přimíšeniny.
A vrátím ti soudce, jako byli na počátku, tvoje rádce, jako byli zprvu; pak tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným."
Sijón bude vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností.
Zkáza nevěrných a hříšníků však bude stejná, zajdou ti, kdo opustili Hospodina.
Budou zahanbeni pro mohutné stromy, po nichž jste dychtili, budete se stydět za zahrady, které jste si zvolili.
Budete jako posvátný strom, jemuž vadne listí, jako zahrada, v níž není vody.
Nejzdatnější bude koudelí a jeho skutky jiskrou; vzplane spolu obojí a nikdo to neuhasí.


ÚTĚCHA DO BUDOUCNA

27. dubna 2012 v 12:04 WARNING/VAROVÁNÍ

OBRÁTÍ SE MILIARDY DUŠÍ…

sobota 21. dubna, 16:00 hod.

Moje vroucně milovaná dcero,
nyní musím přinést útěchu všem, kteří snad mají obavy z Mých poselství.
Vás všechny, Mí drazí následovníci,
chci uklidnit a ujistit o Mém velkém milosrdenství, které poskytnu celému lidstvu.
Všechny modlitby Mých milovaných následovníků byly vyslyšeny
a v souladu s božským načasováním Mého věčného Otce jim bylo také vyhověno,
proto nyní začíná docházet k velkému obratu.

Nikdy se nevzdávejte naděje.
Jste oporou Mého poslání na Zemi a pomáháte mi zachránit celé lidstvo. A jako takoví budete snášet bolesti za hříchy těch druhých.
Nikdy se však nedomnívejte, že by hříchy těch druhých mohly zastínit světlo Nejvyššího Boha do takové míry, že by bylo vše ztraceno.

Velice záhy budou všichni svědky Boží slávy,
která bude v průběhu VAROVÁNÍ odhalena prostřednictvím Mého Božského milosrdenství.
Obrátí se miliardy duší, nejenom miliony.
To bude znamenat, že síla Boží armády k porážce šelmy neřádu vzroste
a Satanova moc bude mizet. Celé lidstvo brzo pozná pravdu o jejich existenci.

To bude zlomový bod pro Boží děti, které se spojí v rámci přípravy na nový Věk Míru,
kde nebude existovat žádný hřích.
Modlitby jsou důležité,
protože Bůh Otec dal každému člověku na této Zemi v době jeho narození dar svobodné vůle.
A i když Bůh má sílu udělat, cokoli chce, právě z tohoto důvodu si přeje, aby
Jeho děti přišly k Němu ze své vlastní svobodné vůle.
Bůh Otec nechce, aby Ho děti milovaly z donucení. K tomu musí dojít přirozenou cestou.

Ale jak lze milovat někoho, koho neznáte? Toto je dnes celosvětovým problémem.
Velmi málo lidí zná Boha Otce.
Velmi málo jich zná Mne, Jeho milovaného Syna, Ježíše Krista.
Vy, Mí následovníci, musíte používat modlitbu jako prostředek k tomu,
aby Můj Otec mohl udělovat mimořádné dary duším, které přebývají v temnotě.
Těm bude ukázáno Světlo Jeho Nádhery, a díky tomu pak budou zachráněny.
Svým darem modlitby umožníte Bohu Otci, aby uplatnil Svou Božskou intervenci
a přitáhl blíže ke svému Srdci všechny, kteří Ho neznají nebo nevědí, že existuje.

Nicméně mnohé duše, které sice Mého Otce znají, ale vědomě se k Němu obracejí zády,
budou čelit velkému trestu.
Boha odmítnou, přestože se jim dostane všech možných příležitostí.
Proto tyto duše, které se v jistých částech světa, jak je všeobecně známo, dopouštějí podlého jednání, postihne trest ve formě zemětřesení.
A ty globální skupiny, jež budou i nadále ničit země, které mají pod svou mocenskou kontrolou, budou zastaveny a tvrdě potrestány rukou Mého Otce.
A opět platí, že jsou zapotřebí Vaše modlitby,
aby takové hříchy byly zmírněny, a tím i jejich potrestání.

Na přípravu Mého Božího milosrdenství je zapotřebí trochu více času, aby se více duším poskytla možnost připravit se na tuto důležitou událost.
Je důležité, aby mohla být zachráněná většina lidstva a aby všechny duše, včetně těch nejzatvrzelejších hříšníků, dostaly příležitost k opětovnému sjednocení s Bohem.
Panovovat v Novém Ráji většině lidstva, to je Mým největším přáním.
Vaše modlitby mi pomohou splnit Mou velkou touhu -
tak se všichni staneme jednou rodinou
v Lásce a Harmonii na věky věků.

Váš milovaný Ježíš.

Česká verze VAROVÁNÍ podle http://www.thewarningsecondcoming.com/

ODVRAŤTE SE OD MINULOSTI

25. dubna 2012 v 17:24 WARNING/VAROVÁNÍ


BŮH OTEC MILUJE
DOKONCE I TY, KTEŘÍ SE DOPUSTÍ VELKÝCH HŘÍCHŮ

pátek 20. dubna 2010, 15:45 hod.

Moje vroucně milovaná dcero, je nezbytné sdělit Mým dětem,
že ve Svém svatém srdci přechovávám nesmírnou lásku ke každému dítěti,
které se narodí na této Zemi.
Bůh Otec miluje dokonce i ty, kteří se dopustí velkých hříchů.
Každý z vás je Božím dítětem.
Právě proto jste zneužíváni, souženi a zraňováni Satanem a jeho démony.

A těm zatvrzelým hříšníkům, patřícím k Satanovým přisluhovačům, kteří sice vědí, že Bůh existuje, ale dobrovolně se koří šelmě neřádu, dávám ve známost toto:
Nezáleží na tom, jak moc jste poslušní Satanovi, ale uvědomte si, že on vás nemá rád.
Nenávidí vás a chce vás zničit. Jeho sliby, že vám poskytne ráj na Zemi i na onom světě, jsou plané lži.

Už velice brzo vám bude podán důkaz Mé lásky k vám.
Z vašich srdcí se vytratí veškeré pochybnosti o tom, že Já, váš milovaný Ježíš, vás chci obejmout, odpustit vám a přinést vám věčný mír, lásku, radost a štěstí
v Mém novém Království, v novém Ráji.

Rozhodně nemějte strach odvrátit se od života,
jaký vedete tím, že z domnělých darů, které vám nabízí Satan, jako bohatství, sex a další materiální uspokojení, činíte své idoly, protože jeho vláda na Zemi zakrátko skončí.

Pouze Já, váš milovaný Ježíš, vás mohu spasit.
Mé milosrdenství je tak veliké, že vám prominu cokoli, pokud pocítíte lítost.
Pospěšte si a přijďte nyní ke Mně.
Nepromeškejte ani vteřinu, protože v sázce je vaše budoucí štěstí.
Slibuji vám věčný život, mír, lásku, štěstí a nádheru Ráje,
v němž budete milováni a s láskou opatrováni, v němž vám nebude nic scházet.

Nemůžete-li přijmout Mou nabídku milosrdenství nyní, dostanete ještě jednu příležitost,
a sice když v poslední den přijde ona chvíle, abyste Mne požádali o milosrdenství.
A když ten den nastane, mnozí z vás si uvědomí chyby, které jste udělali.
A Já vás přesto ještě obejmu jako dávno ztracené a velice milované Boží dítě,
nehledě na to, jak moc jste zakoušeli vládu zla.
Vše, co musíte udělat, je zavolat Mne a požádat o Mé milosrdenství.
A pokud jste zapleteni do sítí klamu a zla, z nichž nedokážete vyváznout,
pak vás žádám - zavolejte Mne odříkáním této modlitby:

"Osvoboď mě z pout Satana"
("modlitební řetěz" č. 46)

O, Ježíši, beznadějně jsem zbloudil.
Jsem zmatený a cítím se jako vězeň
chycený v síti, z níž nemohu uniknout.
Věřím Ti, Ježíši, že mi přijdeš na pomoc
a vysvobodíš mne z pout Satana a jeho démonů.

Pomoz mi, protože nevím, jak dál.
Potřebuji Tvou lásku, která mi dá sílu
uvěřit v Tebe a důvěřovat Ti,
abych mohl být uchráněn od tohoto zla
a aby mi bylo ukázáno Světlo,
v němž konečně najdu pokoj, lásku a štěstí.
Amen.

Váš milovaný Ježíš

Česká verze VAROVÁNÍ podle:

KOLIKRÁT MÁM ODPUSTIT...?

25. dubna 2012 v 12:17 | Klevka |  POSELSTVÍ MOUDRÝCH

"Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" ptal se Petr...

Co je odpuštění?
No přeci zcela opačný postoj než pomsta, o níž se v "tématu týdne" psalo docela nedávno.
Podívejme se do své minulosti - kolik toho tam je, co nás tíží díky pocitům ublížení ze strany našich "bližních" - rodiny, přátel, kolegů, sousedů, známých, kolik hořkosti takříkajíc "zazdíváme" díky obtížným, problematickým situacím a neřešeným vztahům...
A pak je vlečeme s sebou celý život jako okovy na nohou a divíme se, jak je náš život těžký...

Odpustit někomu, kdo nám ublíží fyzicky nebo nám uškodí nějakým nekorektním činem, je pro nás, nedokonalé pozemské tvory, opravdu těžké, obvykle myslíme na odplatu v duchu rčení POMSTA JE SLADKÁ.
A co ublížení slovem...?
Jediné slovo, ba i pohled, úsměšek či gesto, může někdy zasáhnout naši duši do velké hloubky a na dlouhá léta zanechat v ní ještě větší následky než způsobená materiální škoda nebo fyzický útok.
Odpustit těm, kteří nám takto ublížili, vyžaduje velkou duševní sílu i značnou výši vlastního uvědomění.
Kolik z nás si dokáže uvědomit, že když odpustíme těm druhým, prospějeme tím hlavně sami sobě...? Oproštěním se od minulosti a jejím odevzdáním do rukou Božího milosrdenství osvobodíme od velké psychické zátěže skutečně zejména sami sebe.
Když se dokážeme povznést nad vše, co nás tíží, a svým bližním projevíme velkomyslnost a velkorysost, docela snadno se může stát, že pak oni sami přijdou za námi se vstřícným nebo vděčným gestem... Copak tohle nestojí za to?
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na to, abychom i my žádali své bližní o odpuštění, protože možná ani netušíme, kdy, komu nebo jak jsme ublížili - když už ne úmyslně, ale přeci to mohl být onen jediný pohled, gesto či úsměšek ...

Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout.
Ne, nemusíme to udělat přímo osobně, i když takový projev má velkou váhu, ani v jejich fyzické přítomnosti "činit pokání", stačí upřímné myšlenky - energie meditace, modlitby mají velkou sílu...
(viz "Modlitba milosrdenstí" na http://babileto.blog.cz/1201/oko-za-oko)

Pro začátek pouvažujme o tomto podobenství:

"...Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu:
"Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?"
Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát."
"S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřivn. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: 'Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!' Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: 'Zaplať mi, co jsi dlužen!'
Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: 'Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!'
On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo.
Tu ho pán zavolal a řekl mu: 'Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;
neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?'
A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. -
Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru."


TURN YOUR BACK ON YOUR PAST...

23. dubna 2012 v 14:40 WARNING/VAROVÁNÍ

Even those who commit terrible sin are loved by God, the Father


Friday, April 20th, 2012 @ 03:45 pm

My dearest beloved daughter, My children must be told
of the intense love
that I hold in My Sacred Heart for every child born on this earth.
Even those who commit terrible sin are loved by God, the Father.
Each one of you is a child of God.
Because of this you are abused, tormented and hurt by Satan and his demons.

To those hardened sinners, members of Satan's army, who know that God exists
but who chose to idolise the beast, know this.
No matter how much homage you pay Satan, remember, he does not love you.
He hates you and will destroy you.
His promises to offer you a paradise, both on earth and beyond, are empty lies.

Very soon you will be given proof of My love for you.
There will be no doubt in your heart that
I, your beloved Jesus,
want to embrace you, forgive you and bring you eternal peace, love, joy and happiness
in My New Kingdom, the New Paradise.

Never be afraid to turn your back on the life you lead where you idolise all the perceived gifts of wealth, sex and other material comforts offered to you by Satan
whose reign on this earth comes to an end shortly.

Only I, your beloved Jesus, can save you.
My mercy is so great that I will forgive you anything when you feel remorse.
Hurry come to Me now.
Do not waste one second for your future happiness is at stake.
I promise you eternal life, peace, love, joy and a beautiful Paradise
where you will be loved, cherished and where you will want for nothing.

If you cannot accept My Hand of Mercy now,
then when the time comes on the last day, you will be given one more chance
to ask Me for Mercy.
When this day comes you will, many of you, realise the mistake you have made.

Yet I will still embrace you like a long lost and much loved child of God
no matter how much you have suffered by the hand of evil.
All you have to do will be to call out to Me and ask for My Mercy.

If you are involved, at this time, in a web of deceit and evil from which you cannot escape
then I ask you to call on me by reciting this Crusade Prayer (46):

Free me from the chains of Satan

Oh Jesus I am lost
I am confused and feel like a prisoner
Caught in a web I cannot escape from
I trust you Jesus to come to my aid
And free me from the chains of Satan and his demons
Help me for I am lost
I need your love to give me the strength
To believe in you and trust in you
So that I can be saved from this evil and be
Shown the light so I can find peace, love and happiness
At last.
AMEN.

Your beloved Jesus


A ZE SVĚTLA OZVAL SE HLAS....

22. dubna 2012 v 18:33 | EBA |  TÉMA TÝDNE

Byl pozdní večer
Motory aut ztichly
Město přikryl modrý závoj
Opar sedal na řeku
Ještě opozdilý ptáček
Rychle spěchá do hnízda
Pak jen šepot stromů
Zní do večerního ticha

I dům upadá do spánku
Oči mu už pohasly
A jeho zdi si tiše
podávají ozvěnu
v rytmu dechů - výdechů

Byla noc
Tichá
Dlouhá
Pokojná
…Jen má duše tiše vzlyká
Že mne nikdo nemá rád...

Najednou však
zcela nenadále -
SVĚTLO!

...jako blesk s nebe
v pokoji se rozzářilo
S V Ě T L O...
Světlo s nebe
padalo mi na lůžko -
Rozzářilo všechno kolem...

Jako závoj zahaluje tělo
Bílé, teplé, laskající
S V Ě T L O
Prozařuje duši …

Oněmělá úžasem
Hledím vzhůru s nadějí
Snad nešálí mne smysly
Snad neoslepí zrak...
SVĚTLO
z nekonečné výšky
Hladí tváře
Dotýká se těla
Objímá mne celou
…Padá na mne závrať…

Tu se shůry
ozve vlídný
HLAS
"ALE JÁ TĚ MÁM RÁD"
---
Nevěřícně vnímám Jeho slova...
Ó, Bože, co to slyším?!
"Já tě mám rád"
Říká ve mně ozvěna…
Stále nevěřím…
Ó, BOŽE!
Jak vlídný je ten Hlas...
Laská stejně jak to Světlo...
Rozlévá se celým mozkem,
tělem,
Hlas ten
stále mi zní v duši:
"Já tě mám rád!"
---
Ale...
Vždyť to Světlo
I ten Hlas
to jsi přeci
TY
TY - VĚČNÝ
TY- NEKONEČNÝ...

Paprsky Tvé
LÁSKY
Spočívají na mně něžně
Vdechuji je srdcem, mozkem
Každým pórem pokožky
Prší na mne
LASKAVOST
Smývá stíny z duše
…JÁ TĚ MÁM RÁD…
Rozum se zastavil
Srdce zalyká se štěstím
Hruď mu už nestačí
Vystupuje z těla
Září na svět
LÁSKOU
Tou Tvou
Nesmírnou
NEKONEČNOU
V Š E O B J Í M A J Í C Í
D Ě K U J I
Děkuji za ten
DAR

PS:
Toto je osobní autentický zážitek.
Pokud se vám přihodí totéž, dejte si pozor,
abyste se takové Lásce nikdy nezpronevěřili!

SVĚTLO ŽIVOTA

22. dubna 2012 v 15:55 SPIRITUALITA
Zažili jste už někdy setkání se Světlem shůry...???
Doslova se Světlem "shůry", které vás celé obejme a zaplaví tak nevýslovnou Láskou, díky které se málem vznášíte nad zemí a jakou zde, v pozemském životě, nelze zažít, ani kdyby to byla ta nejjiskřivější láska na první pohled...
A ochutnali jste už někdy alespoň malé sousto duchovní BLAŽENOSTI, jakou zde rovněž běžně nezažíváme, a to ani při tom nejskvělejším pozemském prožitku...???

A nyní si představte typického "moderního" mladého muže. Je to sice sympatický mladík, ale jinak lehkomyslný, ateista, který se snaží nekomplikovat si život žádnou zodpovědností, zato si ho chce pořádně užít - drogy, ženy, víno, jedna párty za druhou, adrenalinová dobrodružství, nic z toho mu není cizí.
Až jednou...
Zcela nečekaně se mu stane velice ojedinělá nehoda, o níž nyní vypráví...
Jeho zpočátku poutavé vyprávění se postupně stupňuje v napětí, stejnou měrou se stupňuje zvědavost a nedočkavost posluchačů, kteří se zrychleným dechem očekávají jeho vyústění. Napětí jeho vyprávění se stupňuje dál, až nakonec vyústí ve vzrušené líčení neuvěřitelného zážitku, jaký není dopřán každému smrtelníku... a jaký mu lze opravdu jenom závidět... SETKÁNÍ SE SVĚTLEM ŽIVOTA...

A HELP FOR ALL

20. dubna 2012 v 19:44 WARNING/VAROVÁNÍ

My messages are for all

Tuesday, April 17th, 2012 @ 06:30 pm 
 
My dearest beloved daughter, know that My messages given to you are for the whole world.
They are being given to all religion and creeds including those who do not believe in the existence of God the Eternal Father, Creator of the whole world.
Children you must know that because you have been given the Truth of The Triune God, the Holy Trinity that is made of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, that you have a responsibility to proclaim My Holy Word to the whole world.
Whether or not you believe that I speak to you through these messages or not you must help those poor souls who need My protection so that they can be saved.

Many question why these messages refer to Satan so many times. My answer is this: Satan and his fallen angels roam the earth looking to infest human beings.
They attack them through the senses mainly to encourage them to commit sins of the flesh.They put thoughts into their minds so that they commit atrocities, which offend My Father. In the case of souls, already in sin, they can possess the body. When this happens these poor possessed souls create havoc around them. If they are in positions of power they can inflict terrible injustice among those over whom they rule.
They will introduce laws, which defy the Ten Commandments laid down by God the Father.In other cases they will cause great anguish in people's lives. Negativity is caused by Satan and his demon angels.
This does not come from God.
Only peace and love can come from God.

For all those who want to rid their lives of negative thoughts and feelings all that is required is devotion to Me, their beloved Jesus Christ. Prayer, simple conversation, is enough. In your own words ask Me to help you. Said from the heart I will respond immediately and help you to come closer to My Sacred Heart.
Please, children, let Me hold you close and give you the comfort you crave in a world full of unhappiness, injustice, cruelty and hatred. I am your lifeline. Only I can help you.

Please call out to Me in this Crusade Prayer (45):

"Oh Jesus I know very little about You.
But please help me to open my heart to allow You to come into my soul
so that You can heal me, comfort me and fill me with your peace.
Help me to feel joy, conquer all negative thoughts and learn the way to make me understand
how to please You, so that I can enter Your New Paradise
where I can live a life of love, joy and wonder with You forever and ever. Amen."

I love all of you dear children
no matter what creed you are, no matter how much you have sinned,
caused hurt or harm to others.
Only I can change the way you live.
The only way to free yourself from the difficult life you lead
is to call Me so I can help you.
Your beloved Jesus


BUDIŽ SVĚTLO

19. dubna 2012 v 17:13 SPIRITUALITA

BUDIŽ SVĚTLO!
"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: "Buď světlo!"
A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí…" (Genesis 1/1-5)

To, co zde popisuje biblická kniha Genesis o světle a temnotě, je nutno chápat také v duchovním významu: světlem je všechno, co je v souladu s Božstvím (co vnímáme jako "duchovní", tj. jemnohmotné či nadsmyslové), a tudíž je dobré; tma je vládkyní noci, tj. tuhé, hrubé hmoty, do níž se propadl člověk, když namísto uvědomělé poslušnosti odporoval Božímu řádu a upřednostnil svou pýchu - sebelásku, panovačnost, lakotu… Tím se oddělil od Boha a jeho pobyt na Zemi se tak na základě jeho vlastní, svobodné vůle stal poutí "slzavým údolím".
Avšak Bůh tomu tak nechtěl! Boží zjevení, sdělovaná Biblí, výmluvně dokládají Boží láskyplné úmysly i plány s pozemským lidstvem. Lidé však buď nechápali mnohdy skrytý, symbolický význam Božích vzkazů zprostředkovaných Jeho proroky, anebo, i když Boží sdělení byla přiměřená úrovni jejich chápání, je prostě nepřijali a raději poslouchali své vlastní ego, které jim nemohlo přivodit nic jiného než zkázu.
Také vyvolenému izraelskému národu museli Boží proroci opakovaně připomínat původní smlouvu, vepsanou "prstem Božím" na hoře Choreb do desek deseti přikázání, která byla ustavičně porušována, a přesto se "horlivě" milující Bůh rozhodl ukázat lidem svou milosrdnou tvář a velikost své lásky... (1)


"Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen…" (Jan 3, 16 - 17)

A tak v osobě Ježíše Krista se Sám Bůh vtěluje do hmotné existence člověka na Zemi, aby Vlastním příkladem vysvětlil Své pojetí Lásky - lásky k Bohu a bližnímu.
Nedávnými oslavami oné úžasné Velké Noci jsme si připomněli Ježíšovu velkou oběť na kříži a Jeho vítězství nad smrtí, které stále ještě velice mnozí nejen nechápou, ale ani nevěří…
O tříletém působení Ježíše jako velkého Učitele i o událostech spojených s Jeho ukřižováním a zmrtvýchvstáním nám podává úžasné svědectví evangelista Jan Zebedeus, jenž patřil do nejdůvěrnějšího kruhu Ježíšových učedníků - apoštolů a jenž ve svém evangeliu vystupuje jako "učedník, kterého miloval Ježíš" nebo jako "jiný učedník".
"...to je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a my víme, že jeho svědectví je pravdivé." (Jan 21, 24)
"…Ukazuje Boha kráčejícího touto Zemí jako naddějinné Slovo (Logos 1,1-3), jako Jednorozeného, který věčně na srdci Otcově (1, 18) žije ve vzájemném vztahu lásky Otce a Syna (3, 35; 5, 20; 17, 24). Synova bytostná jednota a sepětí s Otcem nebyly oslabeny, když se pro nás lidi a pro naši spásu vtělil a stal člověkem, když se "Slovo stalo tělem" (1, 14). Kristovo Boží synovství probleskuje i ve chvílích jeho utrpení (18, 6.36n.), ba i když s kříže udílí pokyny svým věrným, kteří je uposlechnou (19, 26n.). Ježíšovo "Já a Otec jedno jsme" (10, 30) a Tomášovo "Můj Pán a můj Bůh" jsou vrcholnými výpověďmi Janova evangelia o Ježíši."
Zde jenom několik málo vět z jeho svědectví o tom že to "Světlo lidí" skutečně přebývalo mezi námi:
"Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět.
…Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy."
---
"Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života."
---
"Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu."
---
"Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
---
"Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."
---
"Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce."
---
"Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti."
---
"Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den."
---
"Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí … Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu."

"Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků."

"Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!"
-----------
"Já jsem to, nebojte se!"
---
"Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce."

"Proto mě Otec miluje, že
dávám svůj život, abych jej opět přijal.
Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."
---------------
"SVŮJ POKOJ VÁM DÁVÁM."
---------------
"Ať všichni jsou jedno..., aby svět uvěřil."

"Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu … Kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, celý by svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané."(Jan 20/30-31; 21/25)

PS:
"Hle stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu s ním hodovat a on se mnou." (Zjevení 3, 20)

A tak, kdo z nás Mu otevře své srdce, On uslyší jeho volání, a určitě se s Ním setká, protože nám přislíbil:
"O cokoli budete (upřímně) prosit Otce ve jménu Mém, dá vám."

(1 milosrdenství = nezasloužená milost)


MÝTUS NEBO REALITA?

13. dubna 2012 v 14:25 | KLEVKA |  SPIRITUALITA

VELIKONOCE
byly v pohanských dobách oslavou Slunce jako dárce světla a života a také v dnešní moderní době se obecně vnímají jako veselé svátky jara, ale pro celý křesťanský svět jsou každoroční připomínkou Velkého Velikonočního příběhu -
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Mnoho skeptiků zejména mladších generací se ptá, zda je tento příběh pouhým mýtem, anebo nepopiratelnou realitou? A hledají důkazy…
Právě těm bych chtěla adresovat toto malé zamyšlení, protože na dokazování zde není prostor.

Jedná se o příběh Syna člověka, který se odehrál v Jeruzalémě před necelými dvěma tisíci lety. Zanechal hluboké, nesmazatelné stopy v myšlení i cítění lidí a výrazným způsobem poznamenal směřování vývoje Evropy a poté vlastně celého světa, jeho morálky, kultury i vzdělanosti.
Na základě zpráv učedníků, potvrzených zejména čtyřmi biblickými evangelisty a sv. Pavlem, je duchovní význam těchto radostných svátků v křesťanské tradici chápán jako vítězství Božího Syna nad smrtí.
Jelikož události onoho "týdne spásy" spadají do období hlavních židovských pohyblivých svátků "pessach" 14. (15.) nisanu (lat. pascha), určuje se podle nich také termín Velikonoc - první neděle po prvním jarním úplňku.
Staří křesťané je však vnímali komplexně - nejprve jako připomínku Ježíšova utrpení a poté jako oslavu Ježíšova vzkříšení v noci ze soboty na neděli zvanouBoží hod velikonoční.
Od 4. století se ustálily třídenní liturgické oslavy jako "triduum paschale", tedy od Poslední večeře Páně na Zelený čtvrtek večer v pašijovém týdnu, předvečer Velkého pátku - největšího utrpení a ukřižování Ježíše, přes Bílou sobotu (den ticha - spočinutí Pána v hrobě) až po začátek nového týdne na Velikonoční neděli - den Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tímto dnem začíná ta radostná velikonoční doba, která trvá padesát dnů včetně svatodušních svátků neboli letnic.
Jenomže tento příběh začal už mnohem dřív, proto i v tradicích oslav je toho poněkud víc.
Přípravy na velikonoce začínají vlastně už na popeleční středu, kdy se uděluje věřícím na čelo znamení kříže z popela - popelec, provázeno slovy "Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš." Je rovněž vyjádřením toho, že před Bohem jsme čímsi nepatrným, popelem, prachem… Po něm následuje čtyřicetidenní postní doba, připomínající 40 let, které Izraelité po vyvedení z Egypta strávili (za trest) v poušti, a také oněch 40 dnů, které Ježíš strávil v poušti po svém křtu v Jordánu, kdy na Něj sestoupil Duch Svatý - tam se "…postil a ďábel Ho pokoušel…"
Pro slabého, smrtelného člověka nepředstavitelné - meditovat v poušti 40 dnů o hladu! Nicméně se věřícím dnes doporučuje alespoň nějaká míra uskrovnění požitků a pokání
…Po svém návratu z pouště Ježíš přijal ty, kteří se kolem Něho soustředili, za své učedníky a společně s nimi začal putovat po izraelských krajích (bývalého Kanaánu), kde hlásal a vysvětloval Svou nauku lásky k Bohu a k bližnímu. Kromě toho zázračně uzdravoval nemocné a konal mnoho jiných zázraků a znamení… Během svého tříletého působení jako kazatel a učitel získal velmi mnoho přívrženců a obdivovatelů, ale také mnoho odpůrců a nepřátel zejména v řadách farizeů a vykladačů Zákona. Mnozí vkládali do Něj své naděje a věřili, že přišel osvobodit Izrael od římské nadvlády… A všichni takoví ho radostně a s palmovými ratolestmi doprovázeli také při Jeho slavném, farizeje pohoršujícím, vjezdu do Jeruzaléma na (své poslední) oslavy svátku pesach - nepřijíždí však jako bojovný rytíř na koni a s ohnivým mečem, ale jako posel Lásky a Pokory na oslici …
Proto poslední postní týden před velikonocemi začíná Květnou nedělí, kdy se v kostelích světí jarní ratolesti. Tento týden je spojen s úklidem nejen domácností, ale také kostelů, aby se pak na Boží hod velikonoční zaskvěly zářivou čistotou…
A pomalu přichází Zelený čtvrtek. Tento jeho název ve Střední Evropě sice může být spjat s barvou (trpkých) bylin, které byly součástí Poslední večeře jako pesachové hostiny. Rozšířenější je však pojmenování "svatý" nebo "naříkavý", "strastiplný" čtvrtek. Na připomínku této události se v dnešní církvi slaví večerní vigilie (= bdění v noci na modlitbách jako příprava na nastávající strastiplnou událost).
Da Vinciho "Poslední večeře" je nezapomenutelným výtvarným ztvárněním tohoto loučení Ježíše s učedníky, kteří z úst samotného Ježíše slyšeli sice až trojí předpověď Jeho nastávajícího utrpení, ale ještě stále nechápali plný dosah Jeho slov, a všichni svého Mistra ujišťovali, že by za Něj rádi i zemřeli, zejména Petr… To je ten večer, kdy Ježíš řekl překvapenému Jidášovi: "Co chceš učinit, učiň hned!" Načež Jidáš odešel a udal ho farizeům, kteří už déle usilovali o jeho smrt… To je také ten večer, kdy byla ustanovena večeře Páně - eucharistie, poté společný odchod do Getsemanské zahrady na úpatí Olivové hory. Tam Ježíš bděl a modlil se před svým zatčením a už tehdy prožíval tak velká muka, že "… jeho potem byly krůpěje krve padající na zem…" Jeho učedníci však usnuli a vůbec netušili, jaký vnitřní boj musel Ježíš vybojovat, aby prokázal svou poslušnost Otci a měl sílu dovršit Své pozemské poslání…

Pod rouškou noční tmy pak propukne to největší drama, jaké si jen dokážeme představit - zatčení jako zločince, ponižování, bití a zesměšňování vojáky, pokořování, zostuzování, plivání, bičování, a to všechno Syn člověka snáší s nevýslovnou pokorou jako opravdový Beránek Boží… Velekněží ho posílají k Pontskému Pilátovi, ten k Herodu Antipasovi a zase zpět, a předhazují ho jeden druhému jako "horký brambor", až nakonec padne krutý ortel… Jeruzalémská Via Dolorosa se nyní stává cestou utrpení Ježíše, jeho KŘÍŽOVOU CESTOU na Golgotu (Kalvárii), kdy provázen pohoršlivým pokřikováním davu je pak ještě stržením šatů zbaven už veškeré lidské důstojnosti, až po trýznivou smrt ukřižováním - a to všechno Ježíš snáší pokorně a bez odporu…
A co učedníci? Jeden Ho už zradil, ale nedožil se rána. A ten, do něhož Ježíš vkládal největší naděje, Petr, ho třikrát zbaběle zapřel. Ostatní se ze strachu o své životy rozutekli… Nicméně do paláce velekněze se dostane učedník, "kterého Ježíš miloval", Jan, a ten celé dění sleduje zblízka až do samého konce…
Ježíš musí být nyní rychle pohřben, protože se soumrakem nastává doba pessachu - židovského, přísně dodržovaného svátku. V křesťanství se tato nastávající sobota nazývá svatou nebo bolestnou, v češtině - Bílá sobota. Doba ticha, doba spočinutí Ježíše v hrobě, Jenž byl zabit jako ten obětní beránek, který se v jeruzalémském chrámu porážel právě ve stejnou dobu, 14. (15.) nisanu, na odpuštění hříchů a který se tak stal neodmyslitelným symbolem velikonoc
Jak asi bylo Ježíšovým nejbližším učedníkům, Jeho apoštolům, kteří si nyní uvědomují své selhání a přepadá je zoufalství a strach, protože najednou pozbyli všechny naděje a smysl toho, čemu věřili … Jsou naprosto zdrceni…
V některých církvích se dodržují slavnosti vigilií od večerních hodin až do časného rána prvního dne po sobotě (nového týdne), kdy "sotva vyšlo slunce" a byl nalezen prázdný hrob… Právě to je ta VELKÁ NOC, kdy byl Kristus vzkříšen z říše mrtvých…

Vystoupení Ježíše z hrobu nemá žádného přímého svědka, dokonce je neviděli ani vojáci střežící hrob! Jasně viditelné jsou pouze "následky" tohoto exkluzivního Božího činu - odvalený kámen, prázdný hrob, pečlivě složená rouška plátna… Co to muselo být za sílu, která překonala všechny zákony hmoty a vyzvedla Ježíšovo tělo z říše mrtvých…???? Jde tedy o událost, kdy Sám Bůh zasahuje do dění na Zemi…
Byly to právě nebojácné ženy, oddané Ježíšovy učednice, které zde po svém objevu otevřeného a prázdného hrobu zůstaly v šoku - opanoval je strach z toho, že někdo mohl ukrást Ježíšovo tělo… Svůj objev sdělují i ostatním, kteří nevěří, učedníci nevěří ani poté, když jim rozradostněná Marie Magdalena jako první líčí své osobní setkání s Ježíšem… Po ní Petr…, až když jim Jan připomene Ježíšův příslib, že na třetí den vstane z mrtvých, pomalu se jim vlévá opět život do žil a strach se pozvolna mění na radostné očekávání…, kromě jednoho - Tomáše.
"...Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."
Tento smrtelník (společně s mnoha jinými) tedy měl to štěstí, že nejen na vlastní oči viděl fyzické tělo Ježíše, tělo z masa a kostí a jeho rány, dokonce byl svědkem, jak ve večeřadle přijímá občerstvení…

"Žes´ Mě uviděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."

Velikonoční neděle je dnem Božího hodu velikonočního, kterým nastává ona radostná doba velikonoční a všeobecného veselí z toho, že
"Ježíš skutečně vstal z mrtvých…"
A tak ranní červánky, osvětlující kraj toho rána, znamenají zjevení světla po temné noci a v mnoha církevních písních, literárních dílech a rozmanitých uměleckých ztvárněních jsou symbolem zmrtvýchvstání Krista a s ním i naděje na vzkříšení všech lidí…
Kdo však chce dosáhnout věčný život, musí už zde žít tak, aby si ho zasloužil.

Tohle je jen několika málo slovy popsán neskutečný příběh Velkého pátku, neskutečného a nepochopitelného odevzdání se za druhé - příběh, který byl nesčetněkrát převáděn nejen na umělecká plátna, ale i do románové podoby a rozmanitých filmových ztvárnění …

Příběh však pokračuje…
dalšími očitými svědectvími ze setkání učedníků se vzkříšeným Ježíšem nejprve na dlouhé cestě do Emmauz, kteří s ním dlouze hovoří, a poté jsou svědky Jeho "lámaní chleba" při večeři…, také úspěšným rybolovem Petra a jeho druhů a poté společnou snídaní u Tiberiadského jezera, dokonce jednou to bylo 500 lidí, kteří Ježíše viděli na vlastní oči… Ježíš s nimi pobývá celých 40 dnů po svém zmrtvýchvstání...
A po Jeho Nanebevstoupení jsou to už příběhy těch vyvolených Apoštolů, kteří nyní musí tuto radostnou zvěst donést celému světu…

Je nyní ještě nutná odpověď na otázku: mýtus nebo skutečnost?
Tento příběh se přeci odehrál v reálné historické době, má konkrétní místo, konají v něm historicky doložené postavy, uvádí velice konkrétní události a děje…
Že nejsou o něm historické záznamy? Ježíš si přeci nepřál žádnou "publicitu" ani žádnou "propagaci" své osoby nebo svých činů…
A copak by se mýtus rozšířil tak rychle a tak rozsáhle, jak se šířilo evangelium a poté křesťanství v Evropě i za jejími hranicemi? A nakonec - jednoznačným vědeckým důkazem jeho reality je nejnovější rozbor "turínského plátna" v laboratořích NASA…
Navíc - člověk jej přeci musí vnímat srdcem, ne mozkem, tak jak to řekla i liška Malému princi:
"Jenom srdcem lze dobře vidět. To, co je důležité, zůstává očím neviditelné."

Opětovně doporučuji shlédnout

VELKÝ VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH

12. dubna 2012 v 15:55 TÉMA TÝDNE


Velikonoce jsou společně s vánočními svátky dvě radostné doby v roce, kdy starosti všedních dnů vystřídají vzrušující starosti se zajištěním oslav těchto tradičních, významných křesťanských svátků. Musíme uznat, že bez nich by náš občanský rok byl velice šedivý…

Jako malá holčička (i jako dospívající dívka) jsem důležitost velikonoc měřila nejprve podle toho, jakou důležitost přikládala moje maminka úklidu před těmito jarními svátky. To jsem už i já musela přiložit ruku k dílu alespoň tím, že jsem hadříkem a sidolem cídila mosazní kliky početných dveří našeho bytu, a také podle počtu sladkých i jiných dobrot připravovaných na nastávající sváteční dny. Nejvíce jsem se těšila na barvení vajec a vyfoukávání a malování kraslic a na dobrodružství u řeky, když se starším bratrem budeme shánět vrby, lézt na ně a řezat pruty na splétání karabáčů… Působivá bývala pro mne také sváteční velikonoční atmosféra v krásném kostele umocněná obřady, na které mne maminka brávala s sebou, ačkoli jsem jim nerozuměla, protože byly v latině a poněkud smutné…
Až konečně nastal ten nejdůležitější den - velikonoční pondělí, jehož význam se samozřejmě měřil podle počtu kluků ze sousedství i z ulice, spolužáků a později mládenců s pomlázkami, kteří zazvonili právě u našich dveří, a to často už časně ráno. Poté jsem byla docela pyšná na to, když jsem pak až do večerního koupání voněla pestrou směsicí všech možných vůní, a vůbec nevadilo, že ty voňavky byly levné… Nu, a později, když jsem už jako dospělá žena veškerou tíhu velikonočních příprav měla na bedrech já, se však díky celospolečenské atmosféře, která od komunistické totality směřovala ke konzumu reálného socializmu, veškeré kouzlo i lesk těchto svátků vytratil, a bylo mi z toho tak trochu smutno.
Dnes tomu však není o moc lépe…
Nicméně o samotný velikonoční příběh jsem se začala zajímat až později a pochopit do hloubky jeho duchovní význam mi trvalo ještě déle.
Docela náhodou jsem na jedné zahraniční satelitní televizi objevila film JESUS, a poté jsem na internetu objevila stránky rozsáhlého stejnojmenného projektu i s filmem v mnoha jazykových mutacích.
Film jsem sledovala s velkým zájmem a nyní jej pro jeho kvalitní a zhuštěné zpracování biblického evangelia mohu doporučit všem, kteří tento příběh neznají nebo by si ho chtěli ve stručnosti připomenout.
V dnešní době sjednocování Evropy si snad už každý uvědomuje, že znalosti našich křesťanských tradic - připomeňme si zásadní význam působení slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velké Moravě, spolupatronů Evropy - patří k základnímu vzdělání stejně nepopiratelně jako znalosti naší národní historie, viz třeba příběh o Čechovi a Libuši. Díky těmto vzdělaným apoštolům staroslověnština dostala písemnou podobu, díky níž začaly vznikat překlady liturgiclkých knih (schválené papežem) - slovanský jazyk se tak stal rovnocenným s hebrejštinou, řečtinou, latinou... a po upevnění církve se může začít rozvíjet také naše národní sevevědomí a naše vlastní kultura. Obecně lze říci, že bez kristianizace by ani dnešní Evropa nebyla tím, čím je…

Česká verze filmu Ježíš je k dispozici a snadněji dostupná také na této adrese:


HEZKÝ, HLUBOKÝ I POUČNÝ ZÁŽITEK!

STOP THE ABORTION

7. dubna 2012 v 11:09 WARNING/VAROVÁNÍ

http://www.thewarningsecondcoming.com/

Call to stop Murder/Abortion


Thursday, December 16th, 2010 @ 01:10 pm

Write this My daughter.
Death dealt out to innocent victims is one of the greatest sins which man can inflict on his brother.
It is the most grevious sin of the flesh and causes Me deep pain. The lack of regard that mankind today has for human life is becoming increasingly evident in the world.
Life is a precious gift from God.
No man has the right to take the life of another. No man has the right to take the life of a child still to take his first breath at the time of birth. This crime is heinous and unforgivable. All souls come from my Eternal Father and are created at the moment of conception.
Little children, innocent souls, are being murdered by the very people sent to nurture them - their own mothers, who are responsible for their being denied the right to be born.

Why do My children stand back and do nothing? In the name of freedom these little angels from My Father's Kingdom are being taken off this earth before the time assigned to them, as children of God, has taken place. Do these women not understand that the lives they place so little value on are those of God? These children are suffering. They endure agonizing pain during their murder. And it is justified by Governments, the medical profession and these women's families. Have they no remorse in their souls?
Do they not realise that their heinous act is no different to that act when man murders man?
In fact it is an even greater sin as these children are helpless. These women must ask for mercy if they are guilty. Or ask for guidance from Me if they are considering an abortion. Either way they will be judged by their sin. Sins of the flesh are the most offensive in my Father's eyes. No amount of justification for murdering another fellow being is acceptable by Me or My Eternal Father.

Wake up now My children and understand that the taking of life will lead the perpetrators into the eternal fires of hell. There will no return from this abyss full of demons. Those same demons, who through the work of The Deceiver - Satan - convinces the murderer that what he or she is doing is right! He will cunningly convince mothers, for example, that they are making the 'right decision'. Using every trick associated with human reasoning he will make the person justify the act even though it is wrong. He will use the lie that the murderer has rights of their own. That they must look after their own interests first. In the name of human rights the lie is manifested so that the rights of a mother and her freedom to live life as she chooses is to be admired. The lie then convinces her that it is right and correct to murder her child.
Please understand that the escalation of genocide in the world has been foretold. It is one of the many signs spoken of in relation to the End Times.
Stop all of you now. Listen. Murder is a very serious offence.
Do it and you will not be saved. There is no going back. Repent those of you who have committed this terrible sin. Ask for forgiveness now. I, through My Mercy, will hear your prayer. You can, and will be saved, if you are truly sorry for your grevious sin. I will listen. I will forgive. But time is not on your side.
Believers pray hard for these lost and wandering children of mine who have been misled by The Deceiver and his minions in positions of power. They need your prayers now. You must, all of you, defend the right to human life which cannot be tampered with by human hands in any circumstances.
Pray to Me every day.
Offer any sufferings you may have for the innocent victims.
Your Beloved Saviour Jesus Christ

LET´S FAST TOMORROW

5. dubna 2012 v 13:02 WARNING/VAROVÁNÍ

http://wwhttp://www.thewarningsecondcoming.com/home/


Virgin Mary: Ask my children to do one day of fasting on Good Friday to prevent one world currency


Tuesday, March 27th, 2012 @ 06:00 pm

My child your suffering, along with other chosen souls, will intensify during Holy Week.
This is the week where the deceiver will hurt as many of God's children as he can through wars, persecution and violence.
It is at this time that he inflicts great suffering just as My precious Son endured during His passion on the cross.
My child, you must tell all those who have encouraged souls everywhere to recite my Holy Rosary every Friday up to Easter, that I am most pleased.
The souls they are saving along with the suffering of their own nations are all being helped through these devotions.
The love of my Son is being felt now by more people all over the world at a time of great suffering.
He eases their pain with His special graces and soothes their souls by the power of the Holy Spirit.
Children, your prayers which are so lovingly presented by you in the Heavens, are being heard.
You must seek the help of my Son and My Eternal Father at all times. Every single prayer, no matter how small, is heard and answered according to the will of God Most High.
My child ask my children to do one day of Fasting on Good Friday to prevent the one world currency from being introduced.
Your prayers and fasting can do this.
As soon as this prayer is said during your Fast, My Eternal Father will stop these people from inflicting the austerity they are planning so that they can control you.
These same people want to abolish Christianity so it is important that you stop this from happening through special sacrifices.

Crusade Prayer (42) Pray of fasting to stop One World Currency

O God Most High
I offer you my gift of fasting
So that you will stop the grip of evil in the world
Being planned to starve my country of food including the bread of life
Accept my offering and listen to my pleas for other nations to prevent them from
The suffering being planned by the anti-christ
Save us Dear Lord from this wickedness and protect our faith
So that we can honour you with the freedom we need to love and adore yu
Forever and ever. Amen.

My child, one day of fasting on Good Friday will bring much freedom to nations from the evil one and those who follow his wicked desires to control the finances of all nations.
Your beloved Mother
Mother of Salvation
Mother of God

THE INTERCESSOR

2. dubna 2012 v 17:33 | WARNING |  WARNING/VAROVÁNÍ

http://www.thewarningsecondcoming.com/home/


Virgin Mary: I am the intercessor.


Through me I will bring your prayers before my Precious Son


Friday, March 30th, 2012 @ 11:45 pm

My child you must know that as my Son's messages to you change and reveal events both past and future that you will be attacked more.
My Son's Holy Word will always be rejected by those who refuse to listen to Him.
Human opinion is not important.
My Son' communication to the world, at this time, is too important to allow those who oppose these messages to delay and divert you from this work.
Now is the time for humble reflection on my Son's Passion on the Cross.
My children must honour the sacrifice he made for the whole of humanity by making their own private sacrifice for Him during Holy Week.
Pray, pray, pray children for peace in the world.
Pray, too, for the protection of the Pope during these times of fierce opposition to the Catholic Church.
Prayer, humility and simple allegiance towards My Son is necessary for you to become close to My Son's heart.
I am the intercessor.
Through me I will bring your prayers before my precious Son.
Through me I will help you to love Him more and give Him the comfort He needs at this time when the world commemorates His Death on the Cross.
Your beloved Mother
Mother of Salvation

DO NOT CRUCIFY ME AGAIN

1. dubna 2012 v 22:36 | WARNING |  WARNING/VAROVÁNÍ

I beg you. Do not crucify Me again


Friday, March 30th, 2012 @ 03:00 pm

My dearly beloved daughter it is important that all of God's children understand why I died to save the world from eternal damnation.
Satan has reigned in the hearts of mankind since the fall of Adam and Eve, and this has meant that he has successfully stolen souls.
Most of humanity would not accept the word of God especially the Commandments given to them by Moses.
I was then sent to ensure that humanity was given the truth in the hope that the world would accept this and turn back to the Father.
While many did accept My Most Holy Word the majority refused to accept Me as being the Messiah.
The truth is that they would not have accepted anyone, including the prophets because they were content to live in sin which entrapped their souls.
If they had accepted Me I would have reigned on earth and the whole of humanity could have enjoyed eternal salvation.
Instead I was rejected.
The Jews, My own people, despised Me.
The Pharisees looked down on Me yet when they heard My Holy Word they could not simply ignore Me.
This is because My words sparked a light in their souls which they found hard to dismiss.
So they kept coming back to Me again and again to question Me.
Today the same is true. Those of you who claim to deny My word spoken through My prophet, cannot simply walk away.
Despite your claims of rejection you keep coming back again and again.
In time you will accept My word spoken to you today.
You must not make the same mistake made by those who not only rejected Me but who crucified Me.
I beg you. Do not crucify Me again.
Allow Me to lead you to salvation by listening to Me now, as I call on you from the heavens, to prepare you for salvation and My New Paradise.
Your beloved Jesus

SÁM SOBĚ TRENÉREM III

1. dubna 2012 v 16:23 | Klevka |  TÉMA TÝDNE
DOKONČENÍ:
SÁM SOBĚ TRENÉREM...
aneb

TRENÉR DŮCHODCEM
9.
Ktorýsi novinár sa pokúsil vtipne definovať cyklistiku nezabudnuteľnou vetou: Zadok sa vezie a nohy šliapu .
Ak by to bolo skutočne tak, vzbudzovalo by to dojem, že zadku je dobre a že cyklistika je šport pohodlný. Našťastie sa našiel jeden fejetonista, ktorý sa to pokúsil vyvrátiť.
"...Čo by vám o tom pohodlí asi rozprávali pretekári z trati Praha - Varšava - Praha, ktorí za deväť dní zdolali v sedle vzdialenosť 1200 kilometrov?! Hoci bratislavský Karol Herceg, ktorý okrem toho, že si naňho zasadla smola a defektil s unavujúcou pravidelnosťou, sa už na ceste do Pardubíc natoľko "zahrial", že jeho sedenie bolo krajne nepohodlné. Hercega bolelo nielen to sedenie, ale ani chodiť, ba ani ležať mu nechutilo. Každý večer zveril to chúlostivé miesto do svedomitej opatery oboch lekárov výpravy a tí ho každý večer tiež utišovali rovnakým spôsobom: "Zásypom ti to do rána uschne, ale zajtra večer sem prídeš zasa. Vezmi si namiesto sedla pohovku, tá by pomohla!" Raz im chcel Herceg aspoň čiastočne vyhovieť a chrbát špicatého talianskeho sedla otupil preloženou aktovkou. Čerta starého to pomohlo a večer sa Herceg opäť "hrabal" na maródku. Teda ani ten zadok to nemá na bicykli ľahké..."
Asi o dva týždne po tom sa poriadali cestné preteky Okolo Beskydských Karpát. Tam pretekala celá vtedajšia elita, Krampl i Ružička. Otec v tejto silnej konkurencii presvedčivo zvíťazil, zdolal Ružičku i Krampla. Boli to jeho posledné preteky - mal 35 rokov. I keď to je dnes vek na "športový dôchodok", otec stačil ešte absolvovať s ostatnými pretekármi nultý ročník pretekov Okolo Slovenska.
Ďalšieho ročníka sa zúčastnil už ako ich organizátor, pretože prestúpil na ďalšiu dráhu - dráhu cyklistického trénera a funkcionára.
A tá bola ešte úspešnejšia ako tá pretekárska. V bratislavskej Lokomotíve začal trénovať mladších. Plných 33 rokov sa venoval výchove cyklistických talentov a jeho zverenci získali 18 titulov majstrov republiky. Títo chlapci neskôr siahali i na tie najvyššie pocty, ako napríklad neskorší olympijský víťaz a majster sveta Antonín Tkáč i jeho predchodcovia, o ktorých je zmienka na inom mieste.
A celých 33 rokov vykonával túto náročnú prácu bezplatne!

10.
Aká je vlastne história slovenskej cyklistiky? ...o tom som na internete nenašla žiadne odkazy - a bolo mi smutno. Mladí ľudia by mali vedieť, že obdivuhodný pán Zátopek nebol jediným obetavo zapáleným nadšencom svojho športu ...
Otec napísal mnoho článkov o svojej práci cyklistického trénera i metodika, bol pilierom, a teda aj tvorcom histórie slovenskej cyklistiky. Mnohé z tých článkov som "lektorovala", lebo otcovi záležalo nielen na ich obsahu, dobrej forme, ale i na gramatickej a štylistickej čistote.
V jednom svojom článku podrobne popisuje vznik i vzostup slovenskej cyklistiky, ktorá má zrod práve v Bratislave.
... koncom vojny Bratislava nemala jediný slovenský cyklistický oddiel. Činnosť vyvíjali iba oddiely nemecké. Preto bratislavskí cyklisti, ktorí štartovali za Štefánik Rača, rozhodli sa založiť oddiel v meste. Bol to ŠK Železničiari. Pár obetavých pracovníkov a organizátorov sa už postaralo o to, aby "Račania" uplatnili svoje cyklistické umenie vo farbách novej Lokomotívy. Vo svojej "matrike" majú zapísaný dátum 24. február 1944. Prvým predsedom Lokomotívy bol inžinier Zoltán Šebo, riaditeľ firmy Tungsram, u ktorej vtedy pracoval aj majster športu Vlastimil Ružička. Pán Šebo bol veľkým priaznivcom cyklistiky a nádejnému Ružičkovi venoval prvý pretekársky bicykel...
Začiatky naozaj nemali ľahké. V tom čase už mali vojnové udalosti rýchly spád, front sa blížil a Bratislava bola častým cieľom leteckých náletov. Preto prvé oficiálne preteky usporiadala Lokomotíva v Zlatých Moravciach. Keď vojnová vrava ustala, oddiel posilnili viacerí reprezentanti, medzi nimi bývalý profesionál Lovaz z Maďarska, Suchý z Francúzska, Ďordík z Belgicka, z Litvínova prišiel Svoboda, ktorý patril k najlepším "cestárom", a napokon Radovanovič z Juhoslávie.
Ten posledný bol pre našu rodinu jednoducho "Marinko", pretože u nás nejakú dobu býval v prednej izbičke a stal sa priateľom celej rodiny. Stýkali sme sa ako rodiny i neskôr, keď si sám založil v Bratislave rodinu a odsťahoval sa do bytu na Vysokej ulici.
Lokomotíva sa stala jedným z najsilnejších cyklistických oddielov. Významne k tomu prispela aj stavba prvej cyklistickej dráhy na Slovensku, na Tehelnom poli v Bratislave. O jej stavbu sa významne zaslúžil aj vtedajší predseda slovenskej cyklistickej sekcie, Arnošt Votava.
V drese Lokomotívy vyrástli viacerí vynikajúci pretekári. Prvý majstrovský titul dobyla pre Lokomotívu Dana Balážová v terénnych pretekoch dorasteniek, neskôr to bol Ján Žúrik ml. v šprinte dorastencov, po ňom Karol Menschý v pretekoch za motorovými vodičmi, potom Miklušica so Škvareninom v šprinte i na tandeme, i Ladislav Molnár, ktorý získal dva tituly v šprinte za Lokomotívu a ďalšie dva ako príslušník pardubickej Dukly. Miklušica a Škvarenina reprezentovali ČSSR aj na olympijských hrách v Ríme.
Sama som zažila túto slávnu éru, keď ma otec brával so sebou na "klopenú" dráhu ako jej prvý niekoľkoročný správca a činovník. Zažila som tie slávne osobnosti buď priamo na dráhe pri rôznych pretekoch alebo v kolkárni, kde občas trávievali voľno. Neskôr, keď už som aj ja mala "favoritku", ma otec brával i na tréningy, takže som zažila aj začiatky tej mladšej úspešnej generácie - Gráč, Tkáč, Doležel, Gábriš, Huščava, Gubrický, Tabaček, Hajtman, Stejskal....
V šesťdesiatych rokoch vznikol cyklistický oddiel aj pri Slovnafte, kam prešli niektorí vtedajší pretekári, ale Lokomotíva si udržala svoje vedúce postavenie.
Nasledoval rad úspešných rokov, o ktoré za zaslúžili napríklad Puzrla so svojimi 30 víťazstvami i Jozef Haizer, ktorý patril medzi najlepších cestných pretekárov i reprezentantov ČSSR. Obaja boli zaradení do prípravy na olympijské hry v Mexiko City.
Tieto výsledky sa mohli dostaviť len vďaka niekoľkoročnej systematickej práci všetkých vtedajších trénerov s dorastencami - Hercega, Žúrika a neskôr i Ejema. Do svojej práce s mladými cyklistami zaraďovali náročné tréningové metódy zamerané na všestrannosť - posiľňovanie, ľahkú atletiku, plávanie, športovú gymnastiku.
Otec napísal množstvo metodického materiálu s touto tematikou, ktorý spracovával na základe štúdia a vlastných skúseností, dúfam len, že sa všetko niekde zachovalo.

11.
V otcových materiáloch som narazila aj na jednu poznámku o jeho funkciách:
"Ako obvykle, zase tri funkcie!"
Bola napísaná v deň, keď ŠK Železničiari na valnom zhromaždení volil nový výbor a Karola Hercega zvolili za tajomníka, náčelníka pretekárov i tlačového referenta zároveň. To znamenalo venovať práci pre druhých celý svoj čas na úkor vlastných detí a rodiny, odpočinku i záľub a nehľadieť na to, že tú obetavú prácu nikto nikdy finančne neohodnotí. Dokonca i doma, večer, keď prišiel unavený po celodennom zhone, prijímal oneskorené pracovné návštevy svojich kolegov i mimobratislavských funkcionárov a ešte dlho debatovávali o neodkladných problémoch.
Dosiahnuté úspechy boli naozaj veľmi lichotivé. Otca však neuspokojili, stále ho to hnalo ďalej
Ambície ho už predtým priviedli do trénerskej školy, ale neskončili tým, že ju absolvoval. Sám sa neskôr stal jej prednášateľom, no ani to mu ešte nestačilo.
Prihlásil sa na päťročné štúdium na Inštitúte telesnej výchovy a športu, pričom v tak "pokročilom" veku dokázal študovať popri zamestnaní i trénerskej práci a v riadnom termíne aj promoval - minulo mu 51 rokov. Bolo to 29. júna 1964.
Dodnes mám Večerník z 30.6.1964, ktorý priniesol fotografiu z jeho promócie s týmto textom:
"NA STARÉ KOLENÁ sa dal bývalý vytrvalec a cyklista, populárny Karol Herceg na štúdium na ITVŠ, ktorý úspešne absolvoval, o čom svedčí aj náš záber z jeho včerajšej promócie. Srdečne blahoželáme!"
Ako päťdesiatnik ešte trénoval s cyklistami - mužmi. Denne sto kilometrov i viac a často prišiel do cieľa s vedúcou skupinkou.
Zadosťučinením a ocenením otcovej práce bol titul ZASLÚŽILÝ TRÉNER. Udelil mu ho Výbor zväzu cyklistiky pri SÚV ČSZTV pri príležitosti organizovania XIX ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska za "...jeho dlhoročnú obetavú prácu na poli rozvoja československej cyklistiky".
Kto pozná jeho písmo alebo podpis, vie, že boli tiež ako on - veľké až veľkorysé slučky veľkého písmena H, pritom kľudné a elegantné, trochu naklonené doprava, akoby chceli skočiť do hladiny zčerenej drobnými, sotva čitateľnými písmenami e-r-c-e ukončenými energickým g, ktorého spodná slučka výrazne čnela pod linku riadku a smerovala k prvému H...

12.
Krátko po smrti našej matky, v roku 1977, skončil s trénerstvom a odišiel do dôchodku.
Nebola to preňho ľahká doba. Zvládnuť dva tak zásadné zlomové momenty v živote, to chcelo veľkú morálnu silu a vôľu. Ale otec sa nevzdával a zanovito vzdoroval času i problémom. Začal učiť na Telovýchovnej škole a ďalej študoval.
S bicyklom sa nerozlúčil ani teraz, ba ten sa stal jeho neodmysliteľnou súčasťou.
Chodil na ňom do práce, na ňom denne absolvoval svoju dávku 10 až 20 kilometrov obvykle na trase Bratislava - Devín, akoby si chcel pripomenúť tú dávno uplynulú dobu svojej slávy bežca-vytrvalca. Na bicykli chodieval aj pracovať do záhrady, navštevoval rodinu i známych a mohli ste ho zahliadnuť i v jeho račianskej krčmičke, kde sa stretával s vrstovníkmi.
So sebe vlastnou a preň typickou húževnatosťou sa začal teraz venovať svojej životospráve. Ranná rozcvička, vzpieranie, studené kúpele, plávanie v bazéne i sauna, prírodná medicína, to všetko, aby sa udržal čo najdlhšie v dobrej kondícii. Dokonca v pivnici mal tréningové valce, na ktorých jazdil, keď bolo nepriaznivé počasie, a skúšal na sebe i metódu dychových cvičení, ktoré propagovala doktorka Sobolová z Prahy a o ktorých si viedol podrobné záznamy.

A stále niečo písal a študoval.
Starý písací stroj Underwood, ktorý si kedysi obstaral, aby mohol prepisovať svoje metodické práce, bol v ešte horšom stave ako predtým, ale teraz sa stal otcovou pravou rukou. Teraz na ňom totiž písal svoju rigoróznu prácu.
Jeho celoživotné štúdium sa zavŕšilo ďalšou promóciou 12. decembra 1985, kedy získal doktorát pedagogiky na Univerzite Komenského - mal 72 rokov.
Vtedy noviny priniesli článok s príznačným titulkom: "Doktor športového života", v ktorom ho autor nazýva "neúnavným odporcom času" i "športovou legendou" a končí výstižnou vetou: "...zahol za najbližší roh ulice. Pedále sa krútili pomalšie ako pred polstoročím, ale v ich pohybe bol vzdor voči siedmym krížikom." / Šport, 8.1.1986/
Neúnavnosť a činorodosť ho neopúšťala ani v tomto veku, napriek tomu, že jeho choroby, reumatizmus a coxartróza, sa postupne horšili. Nevynechal jediný deň, aby nenakrútil pedálmi aspoň niekoľko kilometrov v sedle bicykla, ktorý bol teraz jeho jediným dopravným prostriedkom a spájal ho so súčasnosťou, s ľuďmi a udalosťami. A to už s endoprotézou - nechcel byť totiž na nikom závislý, snažil sa byť za každých okolností sebestačný. Preto v jeho cyklistickej výbave pribudla palica, priviazaná k tyči rámu, aby mu pomohla, keď zosadne z bicykla, pretože jeho nohy, ktoré dovtedy absolvovali najmenej milión kilometrov, mu už neslúžia, ako majú. A nikdy si nenechal od nikoho pomôcť...
Celý život sa riadil dvoma myšlienkami.
Prvá pochádza od Aristotela: "Život potrebuje pohyb".
Tú druhú, "Nikto sa nestane nesmrteľným svojou lenivosťou", vyriekol Benjamin Franklin.
Húževnatosť a pracovitosť tohoto človeka obdivovali jeho žiaci, spolupracovníci, známi i celá naša rodina. A ak neúnavnosť je merítkom nesmrteľnosti, tak on sa pre nás nesmrteľným už stal.
... a potom prišiel ten smutný dátum, 17. február 1989, štyri dni po dovŕšení 76. roku, keď sa rodina chcela zísť na oslavu jeho narodenín. Namiesto osláv ..... s m ú t o k.
Diagnóza: ischemická choroba srdca.
Tak predsa!
Viac ako päťdesiat rokov sa bránil tejto chorobe, pred celou rodinou ju utajoval. Tvrdo vzdoroval prírode a už to vyzeralo tak, že vyhral...
Nie, príroda sa nevzdáva, ona len vyčkáva. A nakoniec vyhráva ONA!
Pri všetkom smútku jej ale poďakujme za to, že mu dala viac ako päťdesiatročný odklad, a on túto dobu naplnil PRÁCOU, prácou výhradne pre druhých.

Veľký smútok za veľkým človekom. Človekom - legendou.
A to ešte i dnes.

Ilustrační fota převzata z "google.cz".