ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

BUDIŽ SVĚTLO

19. dubna 2012 v 17:13 |  SPIRITUALITA

BUDIŽ SVĚTLO!
"Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: "Buď světlo!"
A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí…" (Genesis 1/1-5)

To, co zde popisuje biblická kniha Genesis o světle a temnotě, je nutno chápat také v duchovním významu: světlem je všechno, co je v souladu s Božstvím (co vnímáme jako "duchovní", tj. jemnohmotné či nadsmyslové), a tudíž je dobré; tma je vládkyní noci, tj. tuhé, hrubé hmoty, do níž se propadl člověk, když namísto uvědomělé poslušnosti odporoval Božímu řádu a upřednostnil svou pýchu - sebelásku, panovačnost, lakotu… Tím se oddělil od Boha a jeho pobyt na Zemi se tak na základě jeho vlastní, svobodné vůle stal poutí "slzavým údolím".
Avšak Bůh tomu tak nechtěl! Boží zjevení, sdělovaná Biblí, výmluvně dokládají Boží láskyplné úmysly i plány s pozemským lidstvem. Lidé však buď nechápali mnohdy skrytý, symbolický význam Božích vzkazů zprostředkovaných Jeho proroky, anebo, i když Boží sdělení byla přiměřená úrovni jejich chápání, je prostě nepřijali a raději poslouchali své vlastní ego, které jim nemohlo přivodit nic jiného než zkázu.
Také vyvolenému izraelskému národu museli Boží proroci opakovaně připomínat původní smlouvu, vepsanou "prstem Božím" na hoře Choreb do desek deseti přikázání, která byla ustavičně porušována, a přesto se "horlivě" milující Bůh rozhodl ukázat lidem svou milosrdnou tvář a velikost své lásky... (1)


"Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen…" (Jan 3, 16 - 17)

A tak v osobě Ježíše Krista se Sám Bůh vtěluje do hmotné existence člověka na Zemi, aby Vlastním příkladem vysvětlil Své pojetí Lásky - lásky k Bohu a bližnímu.
Nedávnými oslavami oné úžasné Velké Noci jsme si připomněli Ježíšovu velkou oběť na kříži a Jeho vítězství nad smrtí, které stále ještě velice mnozí nejen nechápou, ale ani nevěří…
O tříletém působení Ježíše jako velkého Učitele i o událostech spojených s Jeho ukřižováním a zmrtvýchvstáním nám podává úžasné svědectví evangelista Jan Zebedeus, jenž patřil do nejdůvěrnějšího kruhu Ježíšových učedníků - apoštolů a jenž ve svém evangeliu vystupuje jako "učedník, kterého miloval Ježíš" nebo jako "jiný učedník".
"...to je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a my víme, že jeho svědectví je pravdivé." (Jan 21, 24)
"…Ukazuje Boha kráčejícího touto Zemí jako naddějinné Slovo (Logos 1,1-3), jako Jednorozeného, který věčně na srdci Otcově (1, 18) žije ve vzájemném vztahu lásky Otce a Syna (3, 35; 5, 20; 17, 24). Synova bytostná jednota a sepětí s Otcem nebyly oslabeny, když se pro nás lidi a pro naši spásu vtělil a stal člověkem, když se "Slovo stalo tělem" (1, 14). Kristovo Boží synovství probleskuje i ve chvílích jeho utrpení (18, 6.36n.), ba i když s kříže udílí pokyny svým věrným, kteří je uposlechnou (19, 26n.). Ježíšovo "Já a Otec jedno jsme" (10, 30) a Tomášovo "Můj Pán a můj Bůh" jsou vrcholnými výpověďmi Janova evangelia o Ježíši."
Zde jenom několik málo vět z jeho svědectví o tom že to "Světlo lidí" skutečně přebývalo mezi námi:
"Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět.
…Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy."
---
"Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života."
---
"Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu."
---
"Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."
---
"Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."
---
"Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
Je psáno v prorocích: 'Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce."
---
"Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti."
---
"Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den."
---
"Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí … Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu."

"Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků."

"Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!"
-----------
"Já jsem to, nebojte se!"
---
"Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce."

"Proto mě Otec miluje, že
dávám svůj život, abych jej opět přijal.
Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."
---------------
"SVŮJ POKOJ VÁM DÁVÁM."
---------------
"Ať všichni jsou jedno..., aby svět uvěřil."

"Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu … Kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, celý by svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané."(Jan 20/30-31; 21/25)

PS:
"Hle stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu s ním hodovat a on se mnou." (Zjevení 3, 20)

A tak, kdo z nás Mu otevře své srdce, On uslyší jeho volání, a určitě se s Ním setká, protože nám přislíbil:
"O cokoli budete (upřímně) prosit Otce ve jménu Mém, dá vám."

(1 milosrdenství = nezasloužená milost)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 adamangel adamangel | Web | 19. dubna 2012 v 18:17 | Reagovat

pěkný článek !

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama