ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Květen 2012

LETNICE - DARY DUCHA SVATÉHO

25. května 2012 v 16:18 | Jacques Philippe |  SPIRITUALITA

"Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!"

Tento úžasný příběh, který se odehrál v Jeruzalémě po Nanebevstoupení Páně, nám přibližuje Lukáš ve Skutcích apoštolů: http://www.biblenet.cz/app/b?book=Acts&no=2
Tehdy bezprostředně šlo o DAR mluvení cizími jazyky, který umožnil zvěstování evangelia o tom, že "...Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. "

Byl to jediný DAR, který byl lidstvu seslán?
V Textech svatého Františka Saleského" (1567- 1622) se dočteme, že Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi níže uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky.

SEDM DARŮ DUCHA SVATÉHO:

Neboť za prvé moudrost
není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh.

Za druhé rozumnost
není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v jeho tvorech.

Za třetí vědění
naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to, abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme povinni vůči Bohu.

Za čtvrté rada
je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit.

Za páté síla je láska,
jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí vykonat.

Za šesté zbožnost
je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali skutkům, které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou.

Za sedmé a za poslední bázeň
není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu.
Zdroj: "Texty svatého Františka Saleského" (1567- 1622)


PEČEŤ BOŽÍ OCHRANY

22. května 2012 v 16:04 WARNING/VAROVÁNÍ
Tuto PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA (českou verzi textu viz níže) si může každý, kdo potřebuje Boží ochranu a chce o ni požádat, stáhnout na http://www.thewarningsecondcoming.com/flyers/seal-of-the-living-God.pdf
(Dodatek:
už existuje i česká verze, která byla před editací požehnaná knězem - viz dole)

Lze si ji vytisknout nebo také zapaspartovat či nechat zarámovat a vyvěsit, doporučuje se - je-li to možné - nechat ji posvětit, lze ji mailem i jinak rozesílat nebo darovat blízkým a známým…(Připravují se repliky Pečeti i v dalších jazycích - viz http://www.thewarningsecondcoming.com/Česká verze textu:

/Nadpis:/
PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA
/Pečeť:/
SANCTUM SIGILLUM DEI (SVATÁ PEČEŤ BOŽÍ)
FATHER - SON - HOLY SPIRIT (OTEC - SYN - DUCH SVATÝ)
SEAL OF THE LIVING GOD (PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA )

/Vlevo nahoře:/
Tato mimořádná modlitba je darem BOHA OTCE a byla dána prorokyni Marii Božího Milosrdenství na ochranu všech Božích dětí.
/Vpravo nahoře:/
Všem, kteří přijmou tuto pečeť, každému z vás jednotlivě i vašim rodinám bude během období přípravy na druhý příchod Krista poskytována ochrana.
/Střed:/
Nuže, vzchopte se a přijměte Mou záruku, Pečeť Živého Boha. Opakujte si tuto modlitbu (modlitební řetězec 33) na znamení uznání Mé pečeti a přijměte ji s láskou, radostí a vděčností.

Ó Bože můj, můj milující Otče,
s láskou a vděčností přijímám Tvou Boží pečeť ochrany.
Tvé Božství bude na věčnost obestírat mé tělo i duši.
Klaním se Ti s pokorou a poděkováním
a nabízím Ti svou nesmírnou lásku a oddanost, milovaný Otče.
Prosím, ochraňuj touto neobyčejnou pečetí mne i mé blízké
a já se Ti svým životem zavazuji, že Ti budu sloužit na věčné věky .
Miluji Tě, drahý Otče.
Pro tuto dnešní dobu Ti dodávám útěchu, drahý Otče.
Obětuji Ti Tělo, Krev, Duši i Božství
Tvého nade vše milovaného Syna
na smír za hříchy světa
a za spásu všech Tvých dětí.
Amen.

Nyní jděte, děti Mé, a nebojte se. Důvěřujte Mi, svému milovanému Otci, Jenž každého z vás stvořil s láskou. Znám duši každého z vás, je Mi známá každá částečka vašeho já. Ani jeden z vás není milován měně než ten druhý. Právě z tohoto důvodu nechci ztratit žádnou duši. Ani jednu.
Prosím, i nadále se každý den modlete Korunku Božího Milosrdenství. Jednou pochopíte, proč je zapotřebí tato očista.
Váš milující Otec na Nebesích,
NEJVYŠŠÍ BŮH.


PS:
Česká verze PEČETI na:

Text korunky k Božímuo milosrdenství:

GOTTES SIEGEL

22. května 2012 v 12:36 WARNING/VAROVÁNÍ

Das Siegel des Lebendigen Gottes

Dieses besondere Gebet ist ein Geschenk vom Gott dem Vater, das der Prophetin Maria von der Göttlichen Barmherzigkeit gegeben worden ist zum Schutz für alle Kinder Gottes.
Allen, die dieses Siegel annehmen, wird Schutz angeboten, für jeden Einzelnen von euch und euren Familien während der Periode in der Hinführung zum Zweiten Kommen von Christus.
Aus der Botschaft 351 vom 20. Februar 2012
"… Erhebt euch nun und empfangt Mein Siegel, das Siegel des Lebendigen Gottes.
Betet dieses Kreuzzug-Gebet (33), um Mein Siegel zu würdigen, und empfangt es mit Liebe, Freude und Dankbarkeit.

O mein Gott, mein liebender Vater,
ich nehme Dein Göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit an.
Dein Göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit.
Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete Dir meine tiefe Liebe und meine Treue zu Dir, meinem geliebten Vater, dar.
Ich bitte Dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu schützen, und ich gelobe Dir, mein Leben jetzt und immerdar in Deinem Dienst zu leben.
Ich liebe Dich, lieber Vater.
Ich tröste Dich in diesen Zeiten, lieber Vater.
Ich opfere Dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und für die Rettung all Deiner Kinder. Amen.

Geht (jetzt) hin, Meine Kinder, und habt keine Furcht. Vertraut auf Mich, euren geliebten Vater, der jeden von euch liebevoll erschuf.
Ich kenne jede einzelne Seele, jeder Teil von euch ist Mir (genau) bekannt. Keiner von euch wird (von Mir) weniger geliebt als ein anderer.
Aus diesem Grund möchte Ich nicht eine Seele verlieren. Nicht eine (einzige).
Bitte fahrt damit fort, jeden Tag Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten.
Eines Tages werdet ihr verstehen, warum diese Reinigung erforderlich ist.
Euer liebender Vater im Himmel
Gott der Allerhöchste"Originalita nebo anonymita?

12. května 2012 v 19:53 | Klevka |  ÚVAHY O DNEŠKU

Originalitu obecně vnímáme jako něco původního, jako svéráznost, osobitost, tedy něco, co se neopakuje, co se vyskytuje vzácně, nebo přinejmenším se s tím nesetkáváme často.
Přemýšleli jste už někdy nad tím, kde se vzala nebo jak vznikla originalita?
Docela prostou odpověď na tuto otázku nám dává kniha Genesis (1/20-25):

"…I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
Byl večer a bylo jitro, den pátý.
I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré..."

A že tyto originální výtvory mají také svá originální jména, že dnes nejenom každý živý tvor, všechna zvířata, ba i věci mají svá pojmenování?

"Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř avšechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř..."

Jejich pojmenováváním bylo tedy zajištěno, aby později mezi lidmi nevznikal chaos a nedorozumění při jejich identifikaci …
Svá jména měli rovněž první obyvatelé Ráje - Adam a Eva. Adam znamená "vzatý ze země" a Eva znamená "živa" - matka všech živých. Jaká to originalita!
Jména dali také svým potomkům. Dnes každý z nás ví, kdo to byl Kain, Ábel nebo Šét... Díky tomu dnes také víme, co znamená rčení "Kainovo znamení" nebo třeba "Jobova zvěst".
A pokud ne, právě podle jména snadno zjistíme, že Kain byl ten, který se jako první dopustil bratrovraždy, a že Jób se stal prototypem spravedlivého člověka, který, ač trpěl nezaslouženě, své utrpení přijímal s pokorou…
Dnes nikdo nezamění Davida s Goliášem, Alexandra Velikého s Platonem nebo Napoleona s Darwinem, a to nejen pro jejich činy - všichni z nich sehráli v dějinách lidstva svou specifickou, jedinečnou roli, a jejich jména se pro nás stala symbolem této jejich osobitosti, originality.

V proroku Izaiášovi říká Bůh Izraeli:
"Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj" (Iz 43,1).

To znamená, že jméno, které jsme při svém narození dostali, ztvrzuje originalitu každého z nás…, naši jedinečnost, neopakovatelnost, přestože jsme byli stvořeni podle obrazu Boží podoby, tj. podle Božího originálu.
Naše jméno, to je naše vnější Já.
Kdo z nás by si přál, aby ho místo "Tondo!" oslovovali "Pepo!" nebo místo "Eriko!" zcela prostě "Ančo!"???
Anebo si snad někdo dokonce přeje, aby se naše originalita změnila na bezejmennost, jaká je tak obvyklá v dnešním jazyku "esémesek" a ještě více elektronické pošty, jinými slovy na anonymitu davu?
Často se v poslední době - nejen já - v e-mailu dívám na zprávy, které nejsou žádnými "newslettery", na něž se neodpovídá,... ano, čas jsou dnes peníze..., ale ony nejenom že nemají žádné oslovení, některé postrádají i známku základní slušnosti - tu kdysi docela běžnou lidskou pohnutku popřát DOBRÝ DEN někomu, s kým se chci kontaktovat nebo s ním komunikovat…
Nemám z toho dobrý pocit. Kam se poděla ta mezlidská sdílnost, vstřícnost...?
A tak se často stane, že odpovědi na takové zprávy odsouvám nekonečně dlouho.
Moc bych si přála, aby se tento projev neúcty, vlastně nelásky k bližnímu z našich i vašich životů opět ztratil...
A ještě jeden citát:

"…Když nás Bůh volá NAŠÍM jménem, vyjadřuje tím, že jsme pro něho důležití. Že Jeho slova jsou určena i tobě, mně.
I ty jsi pro něho jedinečný/á. Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. Žádný člověk nad tebou nemá moc.
Bůh do tvého jména vkládá svoji lásku. Zná tvé srdce, ví, co cítíš. Obrací se k tvému já.
Nejsi jen jedním z mnoha mezi lidmi. Jsi jedinečný. Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti něco, co povede tvůj život, co je základem, na kterém můžeš stavět.
Tvé jméno, kterým tě Bůh volá, ti ukazuje nezaměnitelnou důstojnost člověka…"

ORIGINALITA LÁSKY

7. května 2012 v 22:53 POSELSTVÍ MOUDRÝCH

Představte si lidský život jako jeden velký oblouk rozpínající se od chvíle příchodu lidského jedince na tento svět jako bezmocného děťátka, které už v peřince vztahuje ručky k těm, jež o něj (o ni) mají pečovat, a žádá je o lásku, až po tu chvíli jeho/jejího odchodu z tohoto světa, kdy nyní jeho/její srdce žádá všechny, o něž jako otec, matka, vychovatel, učitel a rádce celý svůj život pečoval/la, aby jej/ji s láskou vyprovodili na další cestu...
Pak se docela zřetelně ukáže, že celý lidský života je vlastně o jednom - o LÁSCE.
Je mnoho druhů lásky, od té nejněžnější mateřské a rodičovské lásky přes lásku dětí, lásku partnerskou..., lásku k bližnímu..., až po tu, která však v různých formách a projevech způsobuje lidem mnoho žalu, bolu a neštěstí - slepou a bezohlednou SEBELÁSKU...
O lásce mluvíme celý život - napsaly se o ní stohy knih, má spoustu podob v uměleckém ztvárnění všeho druhu, a to přesto (nebo právě proto!), že naše lidská, pozemská láska je "náladová", mění se její formy i intenzita, takže na ni nelze nikdy spoléhat. Někdy nás může spoutat jako "svěrací kazajka", někdy v nás rozpoutá ty nejnižší vášně nebo zase naopak může úplně vyhasnout a často se dokáže změnit dokonce v nenávist...

V následujícím krátkém textu o "Daru Lásky" se slovo LÁSKA vyskytne hned 13x...
Čtěme společně:

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano,
kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel,
ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl,
nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.
Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě;
když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává víra, naděje, láska -
ale největší z té trojice je
láska."

Zajisté jste i vy vycítili, že jde o opravdu mohutný cit lásky, protože jde o LÁSKU všeobjímající, LÁSKU nesmírnou, věčnou...
Tato LÁSKA je láskou osvobozující a povznášející, která nepodléhá žádným náladám, je spolehlivá, protože je neměnná, věrná a spravedlivá.
A tak jako každý člověk, ač je jedinečný, neopakovatelný, tedy svým způsobem originální, přesto je pouze podobou Božího obrazu - BOŽÍHO ORIGINÁLU, i jeho láska je pouze jakýmsi odrazem té obrovské, nedostižné a nepochopitelné božské LÁSKY ke každému z nás:
"Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný…" (Jan 3, 16)

Tuto formu lásky nám nyní přibližuje člověk, jenž před necelými dvěma tisíci lety, zaslepený a tuto lásku neznaje, byl dokonce úhlavním nepřítelem lidí, kteří nauku o ní začali hlásat mezi prostým lidem... Ovšem po "zásahu shůry" tato Láska vzplála i v jeho (docela mladém) srdci a on jí pak zůstal věrný po celý svůj život navzdory mnoha nebezpečím a ohrožením - a jako neúnavný misionář ho nakonec za ni i položil...
Byl to sv. Pavel, původně Šavel, pocházející z Tarzu, sice z apoštolů "ten nejmenší, nejnepatrnější" (latinsky "Paul"), avšak svými činy, které pro šíření nauky Lásky vykonal, jeden z největších...
Ale o tom jindy - snad k jeho nastávajícímu svátku...
UNSERE LIEBE FRAU DES LICHTS TEILT MIT

6. května 2012 v 19:50 WARNING/VAROVÁNÍ


Ich hoffe und Ich bete,
dass viele von euch auf den Ruf, Gottes Wort zu verbreiten, antworten

2. Mai 2012, 13:00 Uhr

Ich komme heute zu euch als eure Liebe Frau des Lichtes;
denn Ich bringe heute das Licht des Vaters im Himmel zu euch,
um hier auf Erden eine glorreiche und wunderbare Veränderung zu bewirken für die Zukunft der Welt und für euch,
Meine Kinder, Meine Brüder und Schwestern,
die in diesen Endzeiten so dringend des liebevollen Lichtes des Vaters im Himmel bedürfen, wenn so viele Ereignisse geschehen, dass es scheint, dass sich die Welt außer Kontrolle trudelt, und auf vielfältiger Weisen ist das wirklich der Fall!
Aber Ich muss euch heute bitten, euch auf das zu konzentrieren,
was der Vater im Himmel von jedem Einzelnen von euch zu tun verlangt,
um ein Teil Seines Plans zu sein,
um die Menschheit vor ihrer eigenen Vernichtung zu retten.
Viele der Botschaften vom Himmel verleiten viele von euch,
euch auf die Angst vor den unbekannten zukünftigen Ereignissen zu konzentrieren.
Viele von euch sind - fälschlicherweise also - davon besessen,
einen Zeitplan von Ereignissen,
die in nicht zu ferner Zukunft stattfinden sollen, zu kennen.
Kümmert euch nicht um diese Ereignisse, hinsichtlich derer ihr das Gefühl habt, dass sie euch und euren Familienmitgliedern und Freunden widerfahren werden.
Eure Besorgnis bezüglich eines Zeitrahmens und eure Ängste sind das Werk des Teufels, der wild entschlossen ist, in eurem Leben Chaos anzurichten,
weil er weiß, wie leicht es ist, dass ihr euch auf die abwegigen Sorgen für die Zukunft konzentriert.

Die Zukunft, mit der ihr euch befassen müsst,
ist die Zukunft eurer Seele und individuell die Reise eurer eigenen Seele im Leben,
nicht nur in diesem irdischen Leben, sondern auch das Leben,
das in den Geistigen Bereichen folgen soll, wenn eure Zeit hier zu Ende geht.

Behaltet im Gedächtnis, dass eure Reise hier auf Erden von einer begrenzten Dauer ist.
Jedoch ist die Reise eurer Seele ewig,
und es ist durch diese ewige Reise, nicht nur durch eure Reise hier auf der Erde, dass ihr eine herrliche und ewige Zukunft mit dem Vater im Himmel erlangen werdet.
Ich weiß, dass es für euch schwer ist, das größere Bild in der Reise eurer Seele zu sehen, wegen aller Ablenkungen, die euer Erkennen dessen bewölkt, wer ihr seid, warum ihr hier auf Erden seid und was es ist, dass der Herr und Erlöser von euch verlangt. Behaltet im Gedächtnis, dass eure Reise ewig ist, und ruft laut zu Gott im Gebet und durch Meditation, um zu verstehen, was es ist, dass der Vater im Himmel von euch in eurem irdischen Leben erwartet.

Das ist für alle Kinder Gottes die wichtigste Zeit in der Geschichte der Menschheit,
zu erkennen, dass jeder Einzelne von euch individuell
vom Vater im Himmel berufen worden ist,
um "ein Prophet an alle Nationen" zu sein -
denn es ist in diesen Zeiten, dass die großen Veränderungen stattfinden werden, um in einen Neuen Himmel und in eine Neue Erde hineinzuführen.
Damit während dieser Endzeiten diese Ereignisse stattfinden und alle Kinder Gottes vor dem Teufel geschützt sind,
ist es jetzt für jeden Einzelnen von euch notwendiger denn je,
auf Seinen Ruf zu antworten.

In diesen Zeiten verlasse Ich Mich in hohem Maße auf diejenigen von euch, die Ich erwählt habe, das Wort Gottes durch die Kommunikationsmittel auszubreiten,
die vom Vater im Himmel gesegnet worden sind, um die Zeit des ganzen Bösen zu wenden,
das in euren Zeiten veröffentlicht worden ist, besonders durch Film, Fernsehen, Bücher, Zeitschriften und andere Kommunikationsmittel,
die vom Teufel kontrolliert worden sind.
Infolge seiner bösen Werke werden Meine Kinder hier auf Erden getäuscht durch die Massenmedien, durch eine Gehirnwäschetechnik, die dafür bestimmt ist, Gott allmählich aus eurem Leben zu entfernen und in eure Herzen, Köpfe und Seelen weltliche und vergnügungssüchtige Ideen zu bringen, die durch den Teufel veröffentlicht werden,
um während dieser äußerst harten Zeiten soviel Seelen zu packen, wie er kann.

Aus diesem Grund appelliere Ich jetzt an Meine Kinder, an Meine Brüder und Schwestern, die vom Herrn aufgerufen worden sind, Missionen der Kommunikation durchzuführen,
um zu versuchen, die Kinder der Welt mit dem Wort Gottes zu erreichen.
Viele von euch werden als Schriftsteller und Seher inspiriert, die Botschaft Gottes Seinen Menschen mitzuteilen.
Viele von euch sind auf viele verschiedene Weisen aufgefordert,
eure Kommunikationsmittel durch Film, Fernsehen, Bücher, Zeitschriften und andere Mittel anzuwenden, um der Arbeit des Teufels entgegenzuwirken und den Völkern der Welt mitzuteilen, was Gott will, das sie hören und sehen und lesen im Gegensatz zu den dunklen Werken des Teufels, die euch allen von den Meistern verkündet werden, die eure Medienquellen kontrollieren;
denn sie sind die Günstlinge der Teufels und tun seine Arbeit, um euch alle irrezuleiten in ein Leben der Sünde, des Materialismus und der Habgier und der genusssüchtigen und sündigen Vergnügen, die nur Finsternis und Verzweiflung in euer Leben bringen werden.

Daher rufe Ich jetzt euch alle, die vom Herrn inspiriert sind, auf,
Seine Botschaften Seinen Kindern mitzuteilen und in diesen Zeiten eure Energie darauf zu konzentrieren,
eure inspirierten Werke euren Brüdern und Schwestern rund um die Welt zu bringen;
denn dies sind die Zeiten, die für den Herrn und Erlöser äußerst wichtig sind, Sein Wort an all Seine Kinder zu verbreiten.
Ich bitte euch alle, in euren Werken Gottes Weisheit und Inspiration aufrichtig zu suchen.
Wenn ihr inspiriert seid, zu schreiben oder zu sprechen oder Werke zu erzeugen, die von Gott inspiriert sind, um sie den Kindern Gottes zu vermitteln,
jetzt ist die Zeit, Sein Wort zu verbreiten durch die Inspiration,
die jedem von euch kommt, die von Gott also inspiriert sind, Sein Wort zu verbreiten.
Jetzt, wo die Zeiten so kurz geworden sind, ist es nun notwendiger als je zuvor,
Gottes Wort an die Völker der Welt zu verbreiten.
Ich hoffe und Ich bete, dass viele von euch auf den Ruf, Gottes Wort zu verbreiten, antworten.
Für diejenigen von euch, die auf diesen Ruf antworten,
ihr werdet im Leben nach dem Tod dafür belohnt werden,
auf Meinen Ruf an euch geantwortet zu haben - denn ihr werdet dann auf den Ruf eures Vaters im Himmel antworten.
Ich wünsche euch allen eine gebetserfüllte und friedliche Reise in diesen Endzeiten!

Die Botschaft endet um 13:30 Uhr

Unsere Liebe Frau des Lichtes

Unsere Liebe Frau des Lichtes, Eucharistische-Kapelle, Pfarrkirche St. Monika , Santa Monica, Kalifornien


HOLY SPIRIT DESCENDING

6. května 2012 v 18:28 WARNING/VAROVÁNÍ

Holy Spirit will descend this Sunday.

The second outpouring by the power of the Holy Spirit.

Friday, May 4th, 2012 @ 09:05 pm

My dearly beloved daughter
when you feel that this mission is difficult to convince all of God's children to acknowledge the Second Coming, and that it will be accepted as good news for all of God's children
just remember this.
Just as every single person is made in the image of God My Eternal Father,
so too does the Light of My Father shine in some way through every soul.
Look into the face of every one you meet and you will see a glimpse of God the Father.
It may be just a look, a smile, a gesture or a tenderness but it is there.
There is good in everyone, even hardened sinners. In some this goodness is wholly enveloping
and draws people towards the person blessed with this gift like a magnet.
In others it is but a glimmer but present all the same.
When you look into the eyes of someone whose behaviour towards others is cruel
you can still see a ray of hope because of the presence of the Light of God.
It is the Light in the souls of God's children that needs to re-kindled
through My messages of love and hope.
The stronger the Light the more purified the person.
The more people who are purified by the Light of God
the more purified will be the earth.

As God's Light becomes stronger in the souls of believers
then the work of evil will dwindle because darkness cannot abide the Light.
This is why, yet another outpouring of the Holy Spirit,
is being bestowed all over the world now.
This is the second outpouring by the power of the Holy Spirit since 10 May 2011.
It precedes My Great Divine Mercy and will ensure that the Light
creates a new understanding in the souls of believers.
This Holy Spirit will descend upon the whole world this Sunday 6th May 2012.
Many will feel peace and love.
I urge all to pray for this gift to drench their souls
so that they will feel God's Love and respond to His call.

Crusade Prayer (51):

For the Gift of the Holy Spirit

"Oh come Holy Spirit
Pour Your Gift of Love, Wisdom and Knowledge
Over my humble soul
Fill me with the Light of Truth
so that I can discern the truth of God
from the lies spread by Satan and his angels
Help me to grasp the torch and spread
The flame of understanding to all those I meet
through Christ, Our Lord, Amen."

Go in Love, Light and Peace.
Rest and allow My Holy Spirit to descend upon you.
I love you.
Your Precious Jesus


KDYŽ TO V KVĚTNU KVETE...

2. května 2012 v 22:15 | Klevka |  FOTOGALERIE


CO ZVĚSTOVALI NESMĚLÍ
POSLOVÉ JARA ......TO SE NAŠIM SMYSLŮM V MÁJI NABÍZÍ UŽ V PLNÉ KRÁSE ...

KDYŽ TO V KVĚTNU KVETE, LEDY V DUŠI TAJÍ, VŠE OŽÍVÁ NOVÝM ŽIVOTEM...


JEHO LÁSKOU DÝCHÁ CELÉ STVOŘENÍ


PŘED KRÁSOU V MÁJI
I MALÍŘI DECH SE TAJÍ...

JE POMÍJIVÁ... A PŘESTO VĚČNÁ...
...JAKO CELÝ KOLOBĚH VESMÍRNÉHO ŽIVOTA