ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Březen 2013

POTRAT JAKO TREST SMRTI

9. března 2013 v 15:53 WARNING/VAROVÁNÍ

POTRAT JAKO TREST SMRTI

???????????????????

PS:
http://getsemane.blog.cz/1303/netrestejme-deti

VAROVÁNÍ

7. března 2013 v 15:29 WARNING/VAROVÁNÍ
http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE LIDSTVU

Lidé Moji, pokoj vám!

Národy se připravují na válku. Vyslanci zla se snaží vyhubit třetinu lidstva, všechno je už naplánováno na destabilizaci míru. Králové mocných národů, kteří jsou ve službách Mého soupeře, chtějí začít válku, aby nastolili panství jeho nadvlády a porobili národy, čímž připraví podmínky pro vystoupení Antikrista. Rozpoutání války bude impulzem ke spuštění plánu hromadného ničení. Tichá smrt se bude šířit vzduchem, také prostřednictvím chaosu a anarchie, lidstvo bude žít nějakou dobu.
Můj lid začne být očišťován ohněm soužení. Dusot ořů, exploze bomb a hřmot ocelových ptáků připraví Mé stvoření o klid. Moje Země se bude chvět a bude naříkat jako žena při porodu. Můj lid odejde do vyhnanství; ženy, děti a staří lidé budou opouštět města, mladíci budou odvedeni * a muži budou vzácnější než zlato z Ofiru **.
Všude bude slyšet nářek, dcera Mého lidu bude poskvrněna, její čest a stud se bude válet po zemi. Ach, kolik zármutku je v Mém lidu, neštěstí přišlo bez varování! Nemá smysl křičet, nikdo to neuslyší, vše je v chaosu a zoufalství. Města jsou jako duchové, je v nich mrtvolné ticho; Mému lidu započalo utrpení Kalvárie, jeho tragédie je zoufalým výkřikem, který proniká do nesmírnosti vesmíru a volá po spravedlnosti a svobodě.
Běda tobě, Jeruzaléme, protože v tobě nezůstane kámen na kameni! Tvé kopce budou uchváceny tvými nepřáteli, tvé domy budou vydrancovány, tvé dcery zostuzeny a tví stateční mrtví.
Lidé Moji, připravte se, protože dny vašeho odchodu (z vašich domovů) přicházejí; všechno musí být splněno, jak je psáno, protože všechno má svůj určený čas v tomto pomíjivém světě. Tráva uvadne, květiny zmizí, ale Slovo Boží je věčné. Nespravedlnost lidí probudí Mou spravedlnost, ale nakonec zavládne řád a zákon. Ti z Mých lidí, kteří přežijí, budou zítra Mým vyvoleným lidem, který bude se Mnou přebývat v novém nebi a na nové Zemi Mého nového stvoření.
Buďte v Mém pokoji, lidé Moji, Mí dědicové.
Váš Bůh Otec, Pán národů.
Oznamujte Má poselství ve všech končinách Země.

* jako branci na vojnu
** Ofir (Ophir) - ve Starém zákonu bájemi opředená krajina, která proslula svým bohatstvím zlata, z níž získal zlato také Šalomoun.

Enoch 10. 2. 2013
(ave)