ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Červen 2013

HŘÍCHY SMILSTVA V BIBLI A DNES 2

23. června 2013 v 18:38 ÚVAHY O DNEŠKU

Motto:
"Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí. Sklidí jen rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána." (Př 6,32-33)

BŮH VĚRNÝM ODPOUŠTÍ


Konec (současné) historie je popsán v poslední knize Bible, ve Zjevení apoštola Jana.
Tam oslavený Král Ježíš píše dopisy sedmi církvím a u dvou z nich zmiňuje skutky a učení Nikolaitů.
V dopise církvi v Efezu píše:
To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. (Zj 2,6)
A v dopise do Pergamu píše:
Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. (Zj 2,14-16)
Jedná se zde o stejného ducha smilnění opírajícího se o učení Balaámovo, které se táhne již od Lota přes rod Moábův až podnes. Zde jde o spojení modloslužby se smilstvem.
Podobně i dnes vidíme, že smilstvo je spojené s modloslužbou - kultem těla. Pornografie totiž představuje totéž, co dříve znamenala kultická prostituce či kultický chrámový sex. Do církve toto učení proniklo záhy po jejím vzniku skrze biskupa Mikuláše - Nikolaos. Nikolaité neboli mikulášenci byli raná sekta, kterou údajně založil jeden ze sedmi prvojáhnů Mikuláš (Nikolaos) z Antiochie. Jednalo se o gnostickou sektu praktikující sexuální výstřelky, proto se ve středověku kněžské smilstvo a kněžské sňatky označovaly jako nikolaismus. Nikolaité sváděli křesťany k pohanskému způsobu života, jejich sexuální výstřelky byly totiž sakrálním smilstvem, se kterým bylo spojeno i pojídání masa obětovaného pohanským bohům.

Je zřejmé, že Pán Ježíš skutky Nikolaitů nenávidí. Bude bojovat mocí svého ducha a mocí svého slova proti duchu smilstva a také proti těm, kdo mu propadli. Ježíš volá všechny k obrácení se, protože jinak přijde soud. Tak, jako na Noeho, za Lota, za Moába až podnes. Ne nadarmo Bůh zakázal veškerý kontakt svého lidu s Moábci, dokonce se nesměli přidružit k lidu Izraele jako proselyté. Do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amónec nebo Moábec; ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění, zato že vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta, a že Moáb najal proti tobě Bileáma, syna Beórova, z Petóru v Aramském Dvojříčí, aby ti zlořečil. Ale Hospodin, tvůj Bůh, nechtěl Bileáma slyšet. Proto zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich. (Dt 23,4-7)

Přesto na moábské ženě Rút můžeme vidět Boží lásku a odpuštění.
V době Soudců se Rút stala manželkou Kiljóna, syna Elímeleka a Noemi. Když zemřel Elímelek a za čas zemřel i Kiljón, rozhodla se Rút, že zůstane se svou tchýní Noemi a její lid bude jejím lidem a její Bůh bude jejím Bohem. A Bůh to přijal, požehnal jí tím, že si jí podle levirátního práva vzal za ženu Noemin příbuzný Boáz, a tak se Rút, Moábka, přidružila k Božímu lidu. A nejen to, stala se prababičkou krále Davida, a tím se dostala i do rodu Spasitele Ježíše Krista. Bohu nevadí, že byla z rodu, jenž povstal ze smilstva Sodomy a krvesmilstva. Ona byla vzácnou ženou před Bohem, která naplnila své poslání a Bůh ji poctil.
Také prostitutce Rachabě bylo prokázáno velké milosrdenství, ačkoliv to byla velká hříšnice a smilnice. Tím, že přijala izraelské zvědy, pomohla jim a ukryla je, prokázala spasitelnou víru, protože uvěřila Bohu Židů a vyznala, že Hospodin je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Vírou uvázala na okno karmínovo stužku, která byla předobrazem krve Beránka Božího, Pána Ježíše Krista, který svou krví zbavil lid od hříchu. Rachab byla nejen zachráněná se svojí rodinou jako jediná z celého Jericha, ale byla připojena k Božímu lidu Izraeli.
Pán Ježíš neodsoudil cizoložnou ženu, která byla přistižená při činu, kdy byla svému muži nevěrná a cizoložila s jiným mužem. Pán měl odvahu nejednat podle židovského zákona, který nařizoval ukamenování ženy přistižené při cizoložstvu, ale dal jí příležitost a čas k pokání. Ježíšova slova: Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem, oslabila zuřivost Židů, kteří už jen čekali na to, že jí budou moci ukamenovat, takže nakonec všichni odešli. Dobře věděli, že v sexuální oblasti také nejsou čistí, a tušili, že jejich nečisté myšlení a skutky by Pán Ježíš mohl odhalit.

Připomeňme si ještě čin Pinchase (1. část). Z našeho pohledu se to jeví strašné - při milování probodne dva lidi oštěpem! Zvláště, když uvážíme, že to stejné dělali mnozí a nic se jim nestalo. Ale to byl bod obratu, kdy všem došlo, že při smilstvu jde o život. Náhle se všem lidem vyjasnilo, že to umírání na mor je způsobeno smilstvem a modloslužbou.
Máme v dnešní době nějaký příklad toho, jak lze zastavit smilstvo?
Problém zvrhlosti srdce však žádný zákon ani policejní hlídky nezmění, tam může pomoci jedině moc evangelia. Proto nám apoštol Pavel přikazuje:
Utíkejte před smilstvem (1K6,18).

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní nádobou (tělem) svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. (1Te 4,3-7)

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti a chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řečí se nepatří, vy máte vzávat Bohu díky! (Ef 5,3-4)

Upravena autorská studie Davida Louly - viz originální text na

HŘÍCHY SMILSTVA V BIBLI A DNES 1

23. června 2013 v 18:24 ÚVAHY O DNEŠKU
Motto:
"Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh." (Žd 13,4)

SMILSTVO JAKO PROKLETÍ ?

Smilstvo se v dnešní době stalo velkým svodem nejen pro mladé lidi, pročež mnozí z těch dříve narozených se ptají - PROČ?
Vždyť svět je dnes naplněný nejen smilstvem, ale i zvrhlostí a násilím. Smilstvo už není jen zábavou či potěšením, ale nakonec vede k násilí. To můžeme vidět už na dávném příkladu biblického města Sodomy nebo benjaminovců, kteří také podlehli zvrácené homosexualitě.
Dnes je sexuální násilí rozšířené po celém světě, není rozdíl mezi Amerikou, Čínou, Indií, Ruskem nebo třeba Českou republikou.
V Indii se běžně znásilňovala děvčata a neexistovaly žádné zákony, které by se využily pro ochranu dívek a žen. Policie, úřady, vláda i soudy byly naprosto pasivní, až do 16.12. 2012, do onoho dne, kdy byla brutálně znásilněna studentka fyzioterapie Džjoti Singh Pandejová. Se svým přítelem nastoupila do autobusu, kde ji šestice mladých mužů začala znásilňovat a bít železnou tyčí. Několikrát během tohoto násilí upadla do bezvědomí a třináct dní nato zemřela na následky zranění. Případ vyvolal v Indii obrovskou vlnu masových protestů, kterým vláda nakonec ustoupila - zpřísnila policejní opatření ve večerních hodinách a především schválila trest smrti za znásilnění. Problém zvrhlosti srdce však žádný zákon ani policejní hlídky nezmění, pomoci může jedině moc evangelia.
V současnosti se velice zmnožily hříchy smilstva a začínají mít násilnickou formu. Velké množství pornografie je dnes sadomasochistické, také proto sledování těchto zvrhlostí a násilností vede často k projevům násilí při sexu a kvůli sexu i v běžném životě. Dnes jsou lékaři zděšení tím, jak rychle lidé přijímají rizikové návyky při sexu, přestože se mluví o nebezpečích s tím spojených. Docent Zvěřina na odborné konferenci uvedl, že čím více se o něčem hovoří (např. o análním styku), tím více se stává běžným i mezi heterosexuály. A to i přesto, že se o těchto technikách mluví varovně. Pokud Pán Bůh nezasáhne svým soudem, dopadneme jako Sodoma nebo jako Moábci, kteří sice vzešli ze spravedlivého Lota, ale pokračovali ve smilstvu Sodomy. Proto o nich krátce před zánikem jejich národa prorokuje Sofonjáš toto:
Moáb bude jako Sodoma a synové Amónovi jako Gomora: zaplevelená zem, solná jáma, pustina navěky. (Sf 2,9)

Jan Hus rovněž viděl ve smilstvu velké nebezpečí a varoval před ním. Svého přítele, kněze, vybízí, aby neustále proti smilstvu kázal:
"Kde můžeš, proti smilstvu ustavičně kaž, neboť je to šelma nejnešlechetnější, kteráž lidi zžírá, ty, za které trpělo nejušlechtilejší lidství Kristovo."
Hus nebrojí proti smilstvu kvůli zákonu, ale protože si uvědomoval, že ničí pravé lidství a rozkládá (zžírá, požírá) osobnost i charakter člověka, který byl stvořen k Boží podobě a smilněním je tento obraz poničen. Čistota je podle Husa šlechetná a smilstvo je nešlechetnost, za kterou se skrývá šelma - duchovní mocnost sexuální zvrácenosti. Čistota duše pomáhá zachovat lidskou důstojnost, naopak smilstvo tuto důstojnost potlačuje a ubíjí.

Při pohledu na biblickou historii je zjevné, že smilstvo ovládlo národy jako dědičné prokletí.
První příkaz, který od Boha dostali manželé Adam a Eva, bylo:
Ploďte a množte se a naplňte zemi.
Pán Bůh stvořil lidi, aby se množili, k tomu jim dal potřebné vybavení v pohlavních reprodukčních orgánech a manželské spojení učinil velmi příjemným zážitkem. On tedy počítal s tím, že lidé budou mít sexuální spojení, vždyť na něm není nic špatného ani hříšného ani nečistého, protože jedině tímto způsobem mohou počít nového potomka a naplnit Boží příkaz.
Problém je ovšem v tom, že lidé nepoužívají tento nástroj reprodukce správným způsobem, že vybočili z Bohem daného řádu pro sexuální život a propadli vášnivosti.
Tento vývoj můžeme sledovat už v devátém pokolení od Adama, kdy sexuální zvrácenost dosáhla na zemi vrcholu, a Bůh přistoupil k radikálnímu řešení. ... Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo ... Za oněch dnů vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou bohatýři dávnověku, mužové pověstní ... Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. (Gn 6,1,4,11-12)
Potopa, ve které zahynuli všichni lidé kromě Noeho a jeho rodiny, byla způsobená celkovým odvrácením lidstva od Boha - násilím a sexuální zvráceností.
Kdo byli ti zmiňovaní synové božští, ze kterých se ženám rodily zrůdy, siláci dávnověku? Pravděpodobně to byli padlí andělé, démoni, kteří v tělesné podobě smilnili s lidskými dcerami, a proto se z nich rodily zrůdy...
Po potopě byla země obnovená a lidstvo se opět na zemi rozmnožilo podle Božího příkazu "Ploďte a množte se a naplňte zemi", který Bůh Noemu zopakoval.
Zanedlouho vidíme další příklad zkaženosti lidí, tentokrát na lidu v Sodomě a Gomoře. Již v době, kdy se Abraham rozcházel se svým synovcem Lotem, který si zvolil k přebývání velice bohatou a úrodnou krajinu podél Jordánu, byli obyvatelé Sodomy velice zlí a hříšní. (Gn 13,13)
Je zajímavé sledovat Lotovo počínání, kdy si nejprve zvolil bydlet u Sodomy ve stanu (Gn 13,12), zanedlouho ho vidíme už jako obyvatele města Sodomy, kde vlastní majetek (Gn 14,14), a ve chvíli, kdy nastala zkáza Sodomy a Boží poslové přišli do Sodomy, aby ji zničili, seděl Lot v bráně města, což znamenalo, že byl starším města, který rozhodoval o správě města a soudil lid. Měl tedy již v Sodomě politický vliv, ačkoliv byl cizinec. Hříchy Sodomy byly tak veliké, že Bůh rozhodl o zničení města. Lota, který byl spravedlivý, zachránil Bůh skrze Boží posly kvůli Abrahamovi (Gn 19,29; 2P 2,6-8).
Jaké to byly hříchy, které přivedly Boha k rozhodnutí Sodomu a další města trvale vyhladit se všemi obyvateli? Podle Ezechiela to byla pýcha, sytost chleba a sebejistý klid (Ez 16,49). Bohatství či materiální hojnost přece není nic špatného. Podobně jistý klid není špatný. Toto však byly předpoklady, které vedly k pýše, k nezávislosti na Bohu. Llidé měli všeho hojnost, byli přesycení, znudění, a to je vedlo k tomu, že začali usilovat o stále silnější zážitky právě v sexuální oblasti. Vidíme, že v době soudu nad Sodomou byla ve městě rozšířená homosexualita jako běžná a většinová praxe, do které byli vtahováni nejspíše i nezletilí chlapci!
Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota a řekli mu: Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali! (Gn 19,4-5) Sloveso "poznat je" vyjadřuje sexuální styk, v tomto případě anální. Muži sodomští chtěli hromadně znásilnit Boží posly. Příběh pokračuje vyvedením Lota a jeho ženy a dcer z města a zničením města ohněm a sírou...

Jak to bylo dál? Město sice skončilo i se svými obyvateli v ohni, který podle apoštola Petra je předobrazem konečného soudu ohněm v pekle pro všechny hříšníky i smilníky, ale smilstvo neskončilo a jeho příběh pokračoval právě v linii Lota a jeho potomků.
Lotovy dcery chtěly mít potomky a říkaly si, že nyní nemají, s kým by zplodily děti, když jejich snoubenci skončili v ohni. Rozhodly se, že opijí svého otce a jedna po druhé s ním budou spát, aby z jeho semene zrodily syny. Tak také učinily a jedné se narodil syn Moáb, praotec Moábců a z druhého Ben-amí, praotec Amónovců. Takže ze spravedlivého Lota vzešly pohanské národy, které se v budoucnosti stanou osidlem vyvolenému národu Izraeli. Jak to ty dcery mohly udělat? Dopustily se krvesmilstva neboli incestu a to bylo neobvyklé nejen v Izraeli, ale i u pohanů. Zdá se, že jejich hodnoty odpovídaly hodnotám, které byly běžné v Sodomě. Zřejmě v Sodomě byl incest zcela běžný. Možná právě kvůli tomu, že všichni muži byli zlí a propadli homosexualitě, proto ženy hledaly způsoby, jak by mohly otěhotnět.
Moáb se rozplodil a usadil se nedaleko zničené Sodomy - na východním břehu Jordánu a Mrtvého moře. … Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem, a proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. (Nu 25,1-3)
Mojžíš plakal nad svým národem kvůli tomu hříchu a celý národ byl postižen, takže na mor umřelo už 24 tisíc Izraelců. Právě, když takto plakal a prosil Boha o milost, přivedl si Izraelec Zimrí midjánskou milenku jménem Kozbí do tábora a šel s ní smilnit. Vtom popadla kněze Pinchase Boží horlivost, vtrhl do jejich stanu a oba je probodl přímo při souloži. Tím však zastavil pohromu, takže umírání se zastavilo a Izrael byl zachráněn před vyhubením.
Moábský bůh Belfegor, jehož jméno pochází z asyrského Baal-Peor, byl spojován s prostopášností a orgiemi. Pokud je přivolán, umí poskytnout bohatství a má moc pro důmyslné vynálezy. Jeho úloha jako démona spočívala v zasévání sporů mezi lidmi a ve svádění ke zlu skrze rozdělování bohatství. Belfegor byl zobrazován dvěma odlišnými způsoby: jako nádherná nahá žena nebo jako obrovský vousatý démon s otevřenými ústy, rohy a zašpičatělými nehty. Belfegor se také objevuje v Miltonově Ztraceném ráji a v Hugových Dělnících moře.

Pokračování …. HŘÍCHY SMILSTVA V BIBLI A DNES - 2. část

Upravena autorská studie Davida Louly - viz originální text na

FORCE OF SUFFERING

23. června 2013 v 12:17 WARNING/VAROVÁNÍ
God the Father:
The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.

2012-05-23 15:05:31

My dearest daughter
tell all My children of the love and protection I offer those who call on Me.
My Holy Word on earth is, at last, being heard and many souls are ready
to make the greatest leap of faith to embrace the Divine Mercy of My Son, Jesus Christ.
Little do they know that to enter the New Paradise, the New Era of Peace, is but a simple thing.
Look up and accept that you are a child of Mine first.
Acknowledge that I created each of you, not one of you an accident,
and that you are My children. My Family. My Loved Ones.
The tenderness in My Heart is full of love for each of you.
Many think that because I Am, The Alpha and The Omega,
the beginning and the end that My Power makes Me proud.
This, of course, can never be.
How can the true love of a parent for a child be clouded by pride?
I suffer for each of you. I weep for those lost to Me.
I will use every power to bring My lost children back into My Family, My Kingdom.
Imagine a parent who is rejected by their child. The hurt I feel is not for Me, their Father,
but for them and the torment they will suffer if I cannot save them.
The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.
Why do I do this? Why do I allow suffering? It is because of sin.
Sinners who won't come to Me willingly can only be saved through the suffering of others.
Those who suffer in this life will be rewarded with My Gifts in the next life.
Help offered freely by those children who love Me
is a powerful weapon against the power accorded to Satan.
Those who fight alongside My Son to save the souls of others can save the whole of humanity.
Satan has power but only that given to him -
a power which cannot be taken back until the Day of Judgement.
Many of you, dear children, do not understand the Divine laws that permit these things.
But trust in Me as I reveal this.
Satan will steal the souls of My children who do not believe in Me or the goodness
which I provide My children.
He becomes powerless when sinners make sacrifices, through suffering,
to save their brothers and sisters from going to hell.
He is rendered impotent when My children pray for those sinners to be saved.
Prayer is the armour of My children who want to help Me to save the whole of humanity.
Gather together, My children, with My Son and help Me unite My family at last.
Help Me to bring you all into the new wonderful Era of Peace.
Only then can My Will be done on earth as it is in Heaven.
Go children. Unite in prayer.
Work with Me, your Father, to help save My family.
Your Beloved Father
God the Most High


PROPHESIED CHANGES HAVE BEGUN

21. června 2013 v 14:09 WARNING/VAROVÁNÍ

My dearly beloved daughter,
the time has been set aside so that these, My Holy Messages to the world, are heard by every soul, young and old, throughout each nation.
Many of God's children will sit up and listen to My instructions if they are given access to these messages.
Know now that changes have already begun as prophesied where the crops will no longer yield their fruit as before and when the seasons will no longer be the same.
These changes are by the Hand of My Eternal Father as He brings in new laws of the earth which no man will fail to notice.
Nothing in the world by the laws of nature will remain as they once did.
The seas will rise, the waters will pour, the earth will shake and the soil will become barren.
My Father will impose a great chastisement to stop the spread of sin which is a source of great sorrow for Him.
Those nations which defy His Laws will suffer much. They will soon understand that their sins will no longer be tolerated and they will be punished.
Their punishment is to prevent them from infesting other souls and unless they change their wicked ways they will be forced to do so through divine intervention.
My daughter you must spread My Word quickly now as The Warning draws closer.
Many nations must be given the Book of Truth so that they can prepare themselves for My Second Coming.
The time for My Second Coming will be after The Warning.
Chastisements, handed down by the angels in Heaven, by the command of My Father, have commenced in stages. These will continue to escalate as sin continues to surge.
The battle has begun and the early stages can be seen in many countries.
You will all bear witness to climate destruction which will rain upon the earth as it groans in pain because of the degradation of sin.
The shaking will increase and nation after nation will suffer according to the stain of sin which corrupts its core.
Leaders who follow the anti-Christ will not escape the eye of My Father and they will be destroyed.
My Father punishes those who lead wicked governments now in order to salvage His children from their wicked grasp.
He will not stand back and watch as these leaders, who follow the anti-Christ who remains hidden at this time, destroy His children.
One third of the earth will be destroyed as the angels pour fire from the four corners of the Heavens.
Then many will know that something is wrong and that is caused because of the anger of My Father.
Yet many will still not learn. After the Warning, many will convert. Yet many won't even when they are all given the proof of the state of their souls.
They will still idolise the false allure which they think the earth has to offer. Only this time their lusts and those material idols they worship will become even more obscene and wicked. All their sins, visible to all those who can see them for what they are, will become so ugly that few of God's children will be able to bear to watch.
Every abhorrent sin will be publicly displayed with contempt for God.
Every action will degrade the sinner to such depths that they will behave like animals.
All respect for the human body will disappear and every evil lust will be flaunted for the world to see without any shame in their souls.
These are Satan's prisoners. All of them are children of God but they will lose their souls to the beast.
Chastisements are part of God's plans to cleanse the earth in order to purify both the sinner and the ground you walk on.
Only when the earth is purified can My Second Coming take place.
Pray, My followers, for the courage and the fortitude to deal with the chastisements.
You must never fear them for you, My army, will pray for those, those nations and help in the purification needed for the conversion of humanity.
The Seal of the Living God will protect each and every one of you.
It is because of the love My Father has for all of His children that he must chastise them for if He doesn't they will march forward, unwittingly, towards the gates of Hell.
Your Jesus
Friday, July 6th, 2012 @ 04:15 pm
O ČASE A SMYSLU

10. června 2013 v 18:27 ÚVAHY O DNEŠKU

Satan svolal celosvětový kongres démonů. A v úvodním projevu řekl:
"Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů, mešit a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých knih - některé z nich i svaté - a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena..."
"Co tedy máme dělat?" volali démoni.

"Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas", pokračoval Satan,"aby prostě neměli čas na podstatné věci. Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami; vymyslete spoustu možností, jak zaměstnat jejich myšlení.
Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli tomu v práci trávili víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti.
Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti; říkejte jim: "Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty!" Budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet ve dne i v noci.
Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být útočištěm před pracovním shonem. Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo počítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali sluchátka do uší a ohlušovali si hlavy, aby si i na cestách v autě pořád něco hlučného pouštěli.
Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami. Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení.
Jejich schránky naplňte reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma. V časopisech a v televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali věřit, že tohle je krása, a znechutili si své protějšky. Postarejte se, aby byli každý večer tak unavení, aby se nemohli milovat.
Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z cest a z rekreací vraceli vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu možností "aktivního" odpočinku v zábavních parcích, v multikinech a v hledištích stadionů.
Hlavně je stále a bez oddechu zaměstnávejte! To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý."

Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě pracují přesně podle šéfových instrukcí...

MISE PANNY MARIE

3. června 2013 v 19:44 WARNING/VAROVÁNÍ

Amsterdam: 31 máj 1965 - závažné posolstvo Panny Márie

Dňa 31. mája 1965, počas 3. a 4. zasadania II. vatikánskeho koncilu, Panna Mária prikázala Ide:

"Choď za pápežom Pavlom a povedz mu v mene Matky všetkých národov: "Toto je posledné varovanie pred zakončením koncilu. Rímskej cirkvi hrozí rozkol. Vystríhaj svojich kňazov. Nech sa prestanú zaoberať všelijakými škodlivými teóriami o Eucharistii, sviatostiach, náuke viery, kňazstve, manželstve a plánovaní rodiny. Satan, duch nepravdy, sa pokúša pomýliť ich rozličnými názormi modernizmu a zviesť ich. Božské učenie a zákony sú platné pre všetky časy a novo aplikovateľné pre každú dobu."

Ešte nenaplnené predpovede:
Medzi ešte nesplnenými predpoveďami je aj predpoveď veľkej svetovej katastrofy. Dňa 26. decembra 1947 Ida mala videnie, v ktorom Panna Mária predpovedala:
"Strašná pohroma postihne celý svet, od severu na juh, od juhu na západ, od západu na východ… Svet bude akoby roztrhnutý vo dvoje".
Ida potom videla zemeguľu, ktorá bola diagonálne rozdelená priepasťou a viseli nad ňou čierne mraky. Idu ovládol pocit veľkého žiaľu a úzkostlivej bolesti. Ako vo Fatime, tak aj v Amsterdame cieľom týchto predpovedí nie je zastrašiť ľudstvo, ale skôr vyzývať ho na pokánie.
Z čítania Starého zákona vieme, že v Božom poriadku je súvislosť medzi hriechom a nevyhnutnými následkami hriechu. Boh hrozil, že zničí Ninive, ale keď obyvatelia Ninive činili pokánie, mesto nezničil. Boh bol chotný nepotrestať Sodomu a Gomoru, ak sa v tých mestách nájde aspoň desať spravodlivých.
V Novom zákone máme Pannu Máriu, ktorá je našou Orodovnicou a ktorá vždy prosí Boha za nás, tak ako kedysi Abrahám prosil Boha, aby ušetril hriešne mestá.
Závisí od nás, do akej miery budeme spolupracovať s Božou milosťou, do akej miery sme ochotní zmeniť naše konanie a počúvať výzvy, v ktorých nám Ona komunikuje Božiu vôľu. Mária nám ukazuje, ako môžeme zmierniť Boží hnev a odvrátiť zaslúžený trest.
V jednom zjavení, ktoré mala Ida 9. júna 1946, videla Pannu Máriu, ako sa zo smútkom díva na ľudstvo a hlasom plným žiaľu hovorí:
"Spravodlivosť, pravda a láska sa už nenachádzajú medzi ľuďmi… To znamená nešťastie a pohromu. Hovorím ti už po druhýkrát: kým sa tieto čnosti nevrátia medzi ľudí, nebude na zemi pravý mier!"
V tom treba vidieť jasný odkaz a varovanie: budúcnosť ľudstva je v našich rukách a závisí od toho, čo podnikneme, aby prišla medzi ľudí pravda a láska. Musíme byť nielen čnostní a spravodliví, ale musíme sa snažiť, aby nás bolo čím viacej takých, aby kvôli týmto spravodlivým Boh netrestal svet za hriechy nespravodlivých. Prvým krokom v tomto smere je aj modlitba, ktorú Ide odovzdala Panna Mária vo februári 1951. Panna Mária povedala Ide:
"Nech sa všetci ľudia vrátia ku Krížu. Iba toto môže priniesť ľudstvu pokoj a spokojnosť. Opakuj za mnou. Modli sa pred krížom túto modlitbu:

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.
Kiežby Matka všetkých národov,
ktorá bola kedysi Máriou,
bola našou Orodovnicou. Amen."

Převzato z


NAMÍSTO JARNÍHO SLUNÍČKA...

3. června 2013 v 18:38 WARNING/VAROVÁNÍ

MODLEME SE ZA NAŠE NÁRODY

... protože prostřednictvím prorokyně Luz de María nám to UŽ DLOUHO vzkazuje i Sám Pán Ježíš.
Zde je výňatek poselství ze dne 8. 4. 2013:

"…. Svoboda, po které toužíte, není Moje svoboda, svoboda, o kterou usiluje člověk, je nemravnost, neřest, kterou tato generace bezustání hledá.
JÁ NA SVŮJ LID NEČINÍM NÁTLAK, JÁ MU POUZE OZNAMUJI, JAKÁ BUDE JEHO BUDOUCNOST, KTEROU ZNÁM, A HROZÍ MU, ŽE BUDE DO NÍ SVRŽEN.

Katastrofy se blíží, jedna za druhou, neúprosně, od jedné země ke druhé, od národa k národu, od jednoho živého tvora ke druhému, aniž byste toho skutečně litovali.

Modlete se, Mí milovaní, modlete se za Francii.
Modlete se, Mí milovaní, modlete se za Československo, protože bude trpět.
Modlete se, Mí milovaní, modlete se za Guatemalu, protože to bude trpět.
Děti, temnota zastřela lidské oči, smysly a srdce vám zatemnila na nejvyšší míru…"